Bli medlem

Medlemskap i Sveriges Museer kan sökas av institutioner som bedriver museiverksamhet. Förbundet är inte en organisation för enskilda personer och anställda på museer. Önskemålet är att medlemsmuseernas kontaktperson gentemot förbundet är museichefen eller någon i hans/hennes närhet. Detta för att säkerställa att förbundet är en intresseorganisation för institutionerna.

Sveriges Museers styrelse beslutar om medlemskap. Kriterier för medlemskap regleras i Riksförbundets stadgarSom fullvärdig medlem antas juridisk person som bedriver museiverksamhet. Som associerad medlem utan rösträtt antas juridiska personer med verksamhet som inte går att hänföra till museiverksamhet men som stödjer förbundets syfte.

Har du frågor kring medlemskap och medlemsansökan kontakta:

Generalsekreterare Mats Persson
mats.persson@sverigesmuseer.se, tel. 0708-11 60 40.

Välkommen med din ansökan!

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt