ArbetSam

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) bildades 1998 och är idag Sveriges största museiförening med 500 arbetslivsmuseer anslutna. ArbetSam verkar för att arbetslivsmuseerna ska synas och för att utgöra en organisation som för arbetslivsmuseernas talan.
ArbetSam är en ideell förening som utifrån ett underifrånperspektiv främjar och utvecklar bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv. I denna uppgift ingår att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning, kultur samt fackligt och politiskt arbete tydliggörs.
I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer med anknytning till arbetet.
Välkommen till vår hemsida www.arbetsam.com

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt