Centralmuseernas samarbetsråd (CMS)

Centralmuseernas samarbetsråd (CMS) är en nätverksorganisation och gemensamt samverkans- och samarbetsorgan mellan cheferna för de statliga museimyndigheterna samt de stiftelser med museiuppgifter som får anslag från regeringen under utgiftsområdet 17, anslagspost 8:1 och 8:2, där benämnda centrala museer.

De deltagande museimyndigheter och museistiftelserna är:
Stiftelsen Arbetets museum
Stiftelsen Nordiska museet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Tekniska museet
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
Moderna Museet
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Naturhistoriska riksmuseet
Statens centrum för arkitektur och design
Statens försvarshistoriska museer
Statens historiska museer
Statens maritima museer
Statens museer för världskultur
Statens musikverk (avseende Scenkonstmuseet)

CMS har följande huvuduppgifter:
– Diskussioner i frågor av strategisk art som berör museisektorn i stort och de centrala museerna specifikt,
– initiativ till samt samordning eller koordinering av gemensamma insatser för verksamhetsutveckling
– samordning vid genomförande av gemensamma uppdrag som getts av regeringen,
– omvärldsbevakning i för medlemmarna aktuella frågor.

CMS arbete bedrivs inom samarbetsrådet, men även i olika projekt/arbetsgrupper som etableras under kortare eller längre perioder för att lösa specifika uppgifter. Varje grupps bemanning och uppdrag beslutas av CMS och en kontaktperson utses bland samarbetsrådets medlemmar. För närvarande finns två strategiska nätverk inom Centralmuseerna, att för forskning och ett för digitalisering.

CMS har, genom att parterna utgör självständiga juridiska personer med antingen myndighets- eller stiftelsestatus, inte befogenhet att fatta för medlemmarna bindande beslut. I olika beslutspunkter eftersträvas konsensus och det krävs en majoritet bakom beslut för de frågor som ska drivas.

CMS har även ett sekretariat som inordnas vid ett av medlemsmuseerna. Sekretariatet samverkar med företrädare för de olika institutionerna och samfinansieras av de centrala museerna. Det ska svara för administrativ hantering av övergripande insatser och samordning av de särskilda initiativ som tas. Sekretariatet ska under vissa förutsättningar kunna företräda centralmuseerna där dessa bör uppträda gemensamt.

Joakim Malmström, överintendent vid Naturhistoriska riksmuseet, är ordförande i Centralmuseernas samarbetsråd sedan 17 april 2018.

Maria B Olofsson vid Statens maritima museer är sekreterare för CMS.

CMS representeras i styrgruppen för Digisam med två ledamöter

Kontaktuppgifter till sekreteraren:
Maria B Olofsson
maria.b.olofsson@maritima.se

08-519 548 67
070 514 4867

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt