Nätverk för stölder och kulturarv

raäRiksantikvarieämbetet driver ett nätverk om frågor kring stölder och kulturarv bestående av 15 handläggare från myndigheter och organisationer med överblick. Nätverket ses regelbundet för att samverka om frågor som rör stölder från museer kyrkor, arkiv och bibliotek. Syftet är att vara kontinuerlig mötesplats för att bygga kunskap om stölder och för stöldförebyggande arbete. I nätverket deltar bland andra Polisen, Tullen och Svenska kyrkan. Ett antal centrala museer finns också representerade, samt Sveriges Museer som deltar för att företräda museerna mer generellt-

Kontaktperson för nätverket är Erika Hedhammar på Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetets länklista Kulturarvsstölder:

Kulturvårdsforum (Riksantikvarieämbetet) – grupp för stölder och kulturarv>>>

Litteratur

Brott mot kulturarvet, förebygga, upptäcka och beivra – redovisning av regeringsuppdrag Riksantikvarieämbetet>>>
Brottsplats kyrkan. Stockholm: Brottsförebyggande rådet>>>
Förebygga illegal utförsel av kulturföremål. Brottsförebyggande rådet>>>
Kulturarvsbrott. Riksantikvarieämbetet>>>
Handbok i katastrofberedskap och restvärdesändring – för konst- och kulturhistoriska samlingar, byggnader och miljöer. Riksantikvarieämbetet>>>
Kulturarvsbrott och konstförfalskning. Rikspolisstyrelsen>>>

Andra användbara länkar

Hembygdsförsäkringen (Sveriges hembygdsförbund) skadeförebyggande arbete>>>
Nordisk fagkonferense om ulovlig handel med kulturgjenstander>>>
Vårda väl (Riksantikvarieämbetet)>>>

Databaser

Interpol – Works of Art>>>
Art Loss>>>
Larmtjänst, efterlysta objekt>>>
Stolen Book>>>

Grupper som arbetar med stöldförebyggande åtgärder

Föreningen SäkForum>>>
Museum Security Network>>>
International Committee för Museum Security (ICOM-ICMS)>>>

Övrigt
Association för Research into Crimes against Art>>>
Art-Crime Blog>>>

 

 

 

 

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt