Om Sveriges Museer

Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle en av 224 medlemmar. Foto: Göran Billeson
Flygvapenmuseum i Linköping, en av våra medlemmar. Foto: Göran Billeson

 

 

Riksförbundet Sveriges Museer bildades 2004. Vi tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Med drygt 220 medlemmar representerar vi stora delar av Museisverige

 

 

 

 

 

Museer är viktiga
Landets museer lockar varje år 26,5 miljoner besökare, många fler än som går på bio. Antalet museibesök har dessutom ökat. Museer är viktiga för enskilda människor och betydelsefulla för samhället.

Mångfald
Museerna finns över hela Sverige och är olika varandra med unika samlingar. Räknar man även väldigt små museer finns det drygt 1700 stycken. Vi ser den här mångfalden som en styrka och tillgång.

Sveriges Museer
Vi visar på museisektorns betydelse för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar i hela landet. Vi bevakar politiken, svarar på remisser och agerar som museisektorns samlade röst. Sveriges Museer engagerar sig i frågor som är angelägna för sektorn som helhet. Det innebär att enskilda museers utveckling är en fråga för respektive huvudman, enligt närhetsprincipen.

Aktuella frågor
I vårt framtidsdokument som gäller fram till 2018 listar vi fyra områden som extra viktiga för museisektorns utveckling framöver: Inkludering – Digitalisering – Ekonomi – Samverkan. Vi arbetar ständigt med att bevaka, spegla och förstärka museernas möjligheter inom dessa områden. Bevakningen sker bland annat genom våra fyra strategigrupper för forskning, pedagogik, ekonomi och EU-medel. Just nu bevakar vi också kulturarvspropositionen som ligger för beslut hos riksdagen våren 2017. Här finns förslag bland annat om en speciell Museilag som ska stärka museernas position.

Vi representerar Museisverige
Nästan alla offentliga museer är medlemmar hos oss. Andelen icke-offentliga museer ökar dock. Vi har även associerade medlemmar som inte kan definieras som museer. Dialogen med medlemmarna pågår kontinuerligt. Samtidigt ska vår styrelse kunna representera olika typer av museers intressen.

Kunskapsutbyte och samverkan
Sveriges Museer fungerar som nod för museer, inom och utom museisektorn. Det gör vi genom att samla och exponera nätverk. Vi inspirerar också till fler nätverk och till kunskapsutbyte. Genom vårt medlemskort går de anställda fritt på de andra medlemsmuseerna vilket främjar kompetensutbyte. Genom vår överblick fungerar vi också som kontaktyta in till museisektorn. Vi samordnar och stöder även visst internationellt arbete.

Museernas vårmöte
Våra starkaste kanaler är nyhetsbrevet,  hemsidan samt det årliga vårmötet . Vårmötet, som arrangeras ihop med lokala värdar, har de senaste åren lockat runt 500 deltagare och är den svenska museisektorns viktigaste event.

Årets museum
Sedan 2009 svarar vi tillsammans med Svenska ICOM för administrationen av utmärkelsen Årets museum. Prisceremonin genomförs i samband med museernas vårmöte.

Vår organisation
Sveriges Museer har två anställda och köper tjänst för ekonomi, administration, kommunikation, PR och webb samt tillfälliga uppdrag. Vi har ett samarbete med Kalmar Läns museum för kommunikationsarbete samt med Statens maritima museer för ekonomi och personalfrågor. Vårt kansli ligger i Karlskrona.

 

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt