Sveriges Museer

Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle en av 224 medlemmar. Foto: Göran Billeson
Flygvapenmuseum i Linköping, en av våra medlemmar. Foto: Göran Billeson

Sveriges Museer bildades 2004. Vi tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Med drygt 230 medlemmar representerar vi stora delar av Museisverige

Museer är viktiga
Landets museer lockar varje år till drygt 27 miljoner besök, många fler än som går på bio. Museer är viktiga för enskilda människor och betydelsefulla för samhället.

Mångfald
Museerna finns över hela Sverige och är olika varandra med unika samlingar. Räknar man även väldigt små museer finns det cirka 1600 stycken. Vi ser den här mångfalden som en styrka och tillgång.

Sveriges Museer
Vi visar på museisektorns betydelse för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar i hela landet. Vi bevakar politiken, svarar på remisser och agerar som museisektorns samlade röst. Sveriges Museer engagerar sig i frågor som är angelägna för sektorn som helhet. Det innebär att enskilda museers utveckling är en fråga för respektive huvudman, enligt närhetsprincipen.

Aktuella frågor
I vårt framtidsdokument som gäller fram till 2018 listar vi områden som är viktiga för sektorns utveckling. Nu har vi startat upp en ny framtidsprocess där första delen är spaningar. Den nystartade Museipodden kommer här vara ett av verktygen. 2018 är valår och därför ser vi noga över politik och museer. Den nyinrättade Museilagen sätter fokus på museerna som kunskapsinstitutioner och viktiga katalysatorer i samhället. Men hur efterlevs den? Det är också en viktig frågeställning i år. Vi har också har vi en pågående dialog med Riksantikvarieämbetet  som nu utvecklar sin stöttning av museerna.

Sex prioriterade mål 2018

Vid sidan av de återkommande projekten Vårmötet, Årets museum och vårt arrangemang under politikerveckan i Almedalen kommer Sveriges Museer jobba med följande mål i sikte:

  1. ) SAMLINGAR OCH KUNSKAP Sveriges Museer har etablerat en tydlig bild hos de primära målgrupperna av samlingar och kunskap som grund för museernas trovärdighet, samt av de långsiktiga behoven för att värna och utveckla dessa
  2. ) SAMHÄLLSARENAN Sveriges Museer har till de primära målgrupperna förmedlat en tydlig bild av museerna som arena för demokrati och samhällsbygge
  3. ) MUSEERNAS EKONOMI Sveriges Museer har hos politiker och beslutsfattare skapat en tydlig bild av museernas värde och behov av långsiktiga resurser
  4. ) DIGITALISERING Sveriges Museer har tryckt på myndigheter och andra intressenter för säkrade förutsättningar för digitalisering samt förmedlat en tydlig bild av vad digitaliseringen genererar för vinster
  5. ) SKOLAN – Sveriges Museer har exponerat bilden av museerna som samarbetspartners och platser för lärande till potentiella samarbetspartner
  6. ) FORSKNING Sveriges Museer har tagit fram en mer offensiv bild av museerna som viktig arena för forskning samt kartlagt målgrupper

Vi representerar Museisverige
Nästan alla offentliga museer är medlemmar hos oss. Andelen icke-offentliga museer ökar dock. Vi har även associerade medlemmar som inte kan definieras som museer. Dialogen med medlemmarna pågår kontinuerligt. Samtidigt ska vår styrelse kunna representera olika typer av museers intressen.

Kunskapsutbyte och samverkan
Sveriges Museer fungerar som nod för museer, inom och utom museisektorn. Det gör vi genom att samla och exponera nätverk. Vi inspirerar också till fler nätverk och till kunskapsutbyte. Genom vårt medlemskort går de anställda fritt på de andra medlemsmuseerna vilket främjar kompetensutbyte. Genom vår överblick fungerar vi också som kontaktyta in till museisektorn. Vi samordnar och stöder även visst internationellt arbete.

Museernas vårmöte
Våra starkaste kanaler är nyhetsbrevet,  hemsidan samt det årliga vårmötet . Vårmötet, som arrangeras ihop med lokala värdar, har de senaste åren lockat runt 500 deltagare och är den svenska museisektorns viktigaste event.

Årets museum
Sedan 2009 svarar vi tillsammans med Svenska ICOM för administrationen av utmärkelsen Årets museum. Prisceremonin genomförs i samband med museernas vårmöte.

Vår organisation
Sveriges Museer har fyra anställda och köper tjänst för administration samt tillfälliga uppdrag. Vi har ett samarbete med Statens maritima museer för ekonomi och personalfrågor. Vårt kansli ligger i Karlskrona.

Logotypen
Vår logotyp är formgiven av Tegsell Design i Helsingborg och började användas under 2017.

 

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt