Stadgar

Antagna vid konstituerande årsmöte den 2 december 2004.
Kompletterade vid årsmötena den 25 mars 2010, 31 mars 2011 samt 28 mars 2020 och 28 mars 2021.

§1. Namn
Föreningens namn är Riksförbundet Sveriges museer, här nedan kallad Förbundet.

§2. Ändamål
Förbundet, som är ideellt, har till ändamål att tillvarata och driva den svenska museisektorns gemensamma intressen.

§3. Medlemskap
Som fullvärdig medlem antas juridisk person som bedriver museiverksamhet. Som associerad medlem utan rösträtt antas juridiska personer med verksamhet som inte går att hänföra till museiverksamhet men som stödjer förbundets syfte.

§4. Inval av medlemmar
Styrelsen beslutar om medlemskap. Andra paragrafen i museilagen SFS 2017:563 §2 skall vara vägledande vid inval av nya medlemmar.

§5. Organisation
Förbundet är en sammanslutning av medlemmar som har ett intresse för Förbundets syfte (se §2). Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Förbundets beslutande organ är:

 1. Årsmöte
 2. Extra Föreningsmöte
 3. Styrelse

§6. Ordinarie årsmöte
Förbundet skall hålla ordinarie årsmöte senast under april månad på tid och plats som Styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse skall tillställas medlemmarna minst 30 dagar i förväg. Dagordning, styrelsens årsberättelse och revisionsberättelse skall finnas tillgängliga senast 14 dagar före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
 2. Val av sekreterare.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 5. Föredragning och godkännande av styrelsens årsredovisning.
 6. Föredragning och godkännande av revisionsberättelse.
 7. Fråga om Styrelsens ansvarsfrihet.
 8. Fastställande av antalet ledamöter till styrelsen.
 9. Val av:
  1. Ordförande för ett år
  2. Övriga ledamöter
  3. Valberedning
  4. Revisorer
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller av medlem. Sådant förslag skall vara insänt till styrelsen senast 30 dagar före årsmötet.
 12. Årsmötet avslutas.

§7. Extra förbundsmöte
Extra förbundsmöte skall utlysas genom kallelse minst 14 dagar i förväg då styrelsen anser det påkallat eller då minst 10 medlemmar framställt skriftlig begäran härom. Vid extra förbundsmöte får inga andra ärenden behandlas än de som anges i kallelsen.

§8. Beslut
Vid årsmöte och extra förbundsmöte äger varje medlem en röst. Rösträtt må utövas genom befullmäktigat ombud. Ombud får endast företräda ytterligare en medlem.

Medlem skall för att erhålla rösträtt ha erlagt fastställd årsavgift till Förbundet. Medlemsavgiften ska vara betald senast 14 dagar före årsmötet.

Beslut om stadgeändring eller upplösning av Förbundet skall fattas med två tredjedels röstövervikt, övriga beslut med enkel röstövervikt.

Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, utom vid val, då lotten skall skilja.

Omröstning sker öppet, dock kan man vid personval begära sluten omröstning.

§9. Styrelse
Styrelsen företräder Förbundet och fattar, då Förbundet ej är samlat, beslut i dess angelägenheter.

 1. Styrelsen skall utöver ordföranden bestå av minst 4 och högst 8 ordinarie ledamöter. Styrelsen utses av årsmötet.
 2. Ordföranden väljs av förbundsmötet för ett år. Ordföranden kan väljas om högst fem gånger.
 3. Ordinarie ledamöterna väljs på två år. Hälften av ledamöterna väljs årligen. Styrelseledamot kan endast väljas om två gånger.
 4. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ordinarie ledamöter är närvarande. Ordföranden äger utslagsröst vid omröstningar.
 5. Styrelsen skall inom sig utse följande ledamöter:
  1. Vice ordförande
  2. Sekreterare
  3. Skattmästare
 6. Styrelsen skall föra protokoll över sina sammanträden och föra räkenskaper, som skall avslutas per verksamhetsår och som senast inom två månader efter verksamhetsårets utgång jämte årsredovisning och protokoll skall överlämnas till revisorerna.
 7. Styrelsen äger rätt att till sin hjälp kalla personer som skall biträda Styrelsen.

§10. Firmateckning
Firman tecknas dels av styrelsen, dels av två därtill utsedda styrelseledamöter i förening. Styrelsen äger rätt att utse person att teckna Förbundets bank- och postgirokonto.

§11. Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och Förbundets räkenskaper utses på ordinarie årsmöte två revisorer och en ersättare.

§12. Valberedning
Valberedningen skall bestå av fem ledamöter som väljs på ett år varav en ledamot utses till sammankallande.

§13. Verksamhetsår
Verksamhetsåret skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§14. Utträde
Medlem som önskar utträda skall meddela detta till Förbundet. Medlem som inte erlagt årsavgift utesluts automatiskt från Förbundet. På styrelsens förslag kan årsmöte eller extra förbundsmöte utesluta medlem.

§15. Stadgeändring
Förslag till ändring av stadgar skall inlämnas skriftligen till Styrelsen för beredning senast två månader före årsmötet. Föreslår Styrelsen stadgeändring skall förslagets innehåll anges i kallelsen till årsmötet.

Beslut om stadgeändring skall fattas av två på varandra följande möten varav ett skall vara ordinarie årsmöte och det andra ej får hållas tidigare än efter tre månader.

§16. Upplösning
Beslut om upplösning av Förbundet skall fattas av två på varandra följande möten varav ett skall vara ordinarie årsmöte och det andra ej får hållas tidigare än efter tre månader.

Beslut om upplösning av Förbundet skall innefatta bestämmelse om disposition av Förbundets tillgångar. Förbundets tillgångar skall tillfalla ideell, icke vinstgivande organisation.

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt