Snabba fakta om museer

Prins Eugens Waldemarsudde - Årets museum 2017. Beskuren bild. Foto Lars Edelholm
Till Prins Eugens Waldemarsudde – Årets museum 2017. Beskuren bild. Foto Lars Edelholm.

 

Sveriges Museer samlar fakta och statistik om svenska museer. Visste du t ex. att museerna ger en samhälls-ekonomisk effekt på flera miljarder? Eller att museerna årligen lockar till 26,5 miljoner besök? Från augusti 2017 finns dessutom en speciell lag för museer.
 

 

 

 

Vad är ett museum?
Ordet museum härstammar från mouseion som i antikens Grekland var en helgedom åt muserna vetenskapens och konstens gudinnor.
International Council of Museums (ICOM) har tagit fram en nutida definition:
permanent institution utan vinstintresse som verkar i samhällets tjänst och för dess utveckling, som är öppen för allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella lämningar av människor och deras miljö i studie- utbildnings- och rekreationssyfte”.
ICOM:s museidefinition>>>

ICOM:s etiska regler>>>

Svenska museers ekonomiska effekter (2013)
2,25-7,25% av utlandsturisterna hade museer som primär reseanledning
Det motsvarar 2,5-6,7 miljarder i samhällsekonomisk effekt.
Läs mer>>>

Svenska museer 2015 
(Myndigheten för kulturanalys):
Ca 1700 museer (varav ca 1200 hade mindre än en årsarbetskraft)
Ca 6000 årsarbetskrafter
5,5 miljarder i intäkter
5,25 miljarder i kostnader
26,5 miljoner museibesök
Läs mer (till rapporten)>>>

Sverigeenkät 2016
(SIFO)
66 % av de tillfrågade (18-65 år) hade besökt ett museum senaste året
Läs mer (pressmeddelande)>>>

Medlemsenkät
70% av våra svarande medlemmar angav att besökssiffrorna under 2016 hade ökat jämfört med föregående år.
Läs mer>>>

Museilagen (från 1 augusti 2017)
1 §    I denna lag finns bestämmelser om det allmänna museiväsendet. Med det allmänna museiväsendet avses  1. statliga museer,  2. regionala museer,  3. kommunala museer, och 4. andra museer i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften av antalet ledamöter är utsedda av stat, kommun eller landsting. 

2 §    Med ett museum avses i denna lag en institution som är öppen för allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld. 

3 §    Med museihuvudmän avses i denna lag staten, kommunerna och landstingen.  Det som sägs om museihuvudmän gäller även den som utsett mer än hälften av antalet ledamöter i ett sådant museum som avses i 1 § 4. 

Ändamål
4 §
   Ett museum ska utifrån sitt ämnesområde bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.  

Ansvarsfördelning 
5 §    Museihuvudmännen ska säkerställa att ett museum har ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll. 

Publik verksamhet
6 §    Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara kunskapsbaserad och präglas av allsidighet och öppenhet.
7 §    Utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara tillgänglig för alla och anpassad till användarnas olika förutsättningar. 

Kunskapsuppbyggnad
8 §
    Ett museum ska bidra till forskning och annan kunskapsuppbyggnad, bland annat genom att ha hög kompetens inom sitt ämnesområde.
9 §    Ett museum ska aktivt förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens mål. 

10 §    Regeringen får meddela föreskrifter om att de statliga museerna får överlåta föremål ur sina samlingar till andra museer inom det allmänna museiväsendet.  Regeringen får även meddela föreskrifter om förfoganden över sådana föremål i de statliga museernas samlingar som har ett begränsat kulturhistoriskt värde.  

Samverkan och spridning i hela landet 1
11 §
    Museerna och museihuvudmännen ska samverka i syfte att ge alla tillgång till museernas samlade resurser, bland annat genom att ställa föremål ur de egna samlingarna till varandras förfogande. 

12 §    Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att ett kommunalt museum avgiftsfritt ställer föremål ur sina samlingar till förfogande för ett museum i det allmänna museiväsendet som är beläget utanför kommungränsen.  

 

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt