Samdok: introduktion

De sidor som här visas hos Riksförbundet Sveriges museer är en förkortad och delvis omarbetad version av Samdoksekretariatets sidor som tidigare funnits på Nordiska museets hemsida.

Samdok bildades 1977 som de kulturhistoriska museernas samarbetsorgan för samtidsdokumentation och -insamling. Verksamheten vidgades med åren till att omfatta även andra institutioner än museer och till fortbildning och erfarenhetsutbyte kring museernas samlande och samlingar. Medlemsinstitutionerna samarbetade i ämnesinriktade arbetsgrupper (pooler) och i tidsbegränsade projekt. Arbetet koordinerades av Samdoksekretariatet på Nordiska museet.

Efter sekretariatets nedläggning vid utgången av 2011 utsågs en arbetsgrupp för att ge förslag på fortsatta former för samarbetet i ett nytt nätverk. Det nya Nätverket för samtidsdokumentation hade sitt första höstmöte på Malmö museer den 15-16 november 2012.

Kontakt: Åsa Stenström, Västerbottens museum,
tel. 090-16 39 35,
asa.stenstrom@vbm.se

Exempel på publikationer utgivna av Samdoksekretariatet, Nordiska museet. Foto Eva Fägerborg.
Exempel på publikationer utgivna av Samdoksekretariatet, Nordiska museet. Foto Eva Fägerborg.

Nordiskt och internationellt samarbete

Det samarbete som Samdok drivit (och beträffande ICOM även initierat) fortsätter på nordiskt och internationellt plan i:

Norsam – nätverk för samtid och museer i Norden

International Committee for Collecting – COMCOL (ICOM)

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt