Lokala och regionala rum

Poolen för Lokala och regionala rum tar sin utgångspunkt i de fysiska rummen och våra livsmiljöer allt ifrån de nya storlänen till bygder, lokalsamhällen och stadsdelar.

Poolen vill arbeta med kunskapsuppbyggnad och utveckla nya metoder för att knyta samman kulturmiljövården och det kulturhistoriska arbetet vid muserna. Syftet är inte att värdera och klassificera bebyggelse och miljöer utan fördjupa och bredda kunskapen om den. En viktig målsättning med poolens arbete är att bidra med ny kunskap som kan vara användbar inom samhällsplaneringen och ge nya perspektiv på den byggda miljön.

Poolen träffas två gånger om året där höstmötet är förlagt till någon av medlemmarna ute i landet och kombineras med ett studiebesök. Vid mötena diskuteras planerade undersökningar med fokus på syfte och metod samt att utvärdera genomförda projekt. Poolen arbetar för att hitta tema för gemensamma undersökningar och försöker engagera studenter att skriva uppsatser med anknytning till poolens programförklaring.

I Nacka omvandlas i rask takt industriområden till köpcentrum, bostäder och mötesplatser för kultur. Bilden visar Sickla köpkvarter som är inrymt i Atlas Copcos industribyggnader.
Foto Elisabeth Boogh, Stockholm läns museum.

Kontakt

Poolordförande
Anna Ulfstrand
Stockholms stadsmuseum

Tel 08-508 315 55
E-post: anna.ulfstrand@stadsmuseum.stockholm.se

Programförklaring

Läs poolens programförklaring

Rapporter

Läs mötesrapporter från poolen för Lokala och regionala rum.
Läs mer: Rapporter

Medlemmar

Poolens medlemsinstitutioner.
Läs mer: Medlemmar

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt