Rapporter

Rapport från möte den 6 april 2011

Poolen för Samiskt liv höll sitt vårmöte på Västerbottens museum i Umeå, i anslutning till seminariet ”Bilden av den andre”. Man välkomnade en ny medlem, Mikael Jakobsson som är nyanställd på Skogsmuseet i Lycksele med ansvar för den samiska samlingen. Deltagarna rapporterade från sina museer och det pågår mycket i vårt avlånga land. Värt att nämna är att Västerbottens museum har utsett 2011 som ett samiskt år och en stor del av verksamheten kommer att beröra det samiska, allt ifrån projekt till skolprogram. Man diskuterade också förslaget om medlemsavgift för att delfinansiera en tjänst vid Samdoksekretariatet.
Då det gäller det framtida arbetet inom poolen funderades om vi ska delta i något projekt som spänner över poolgränserna, det vore bra att kunna diskutera över gränser då flera frågor många gånger berör flera pooler.

Efter mötet fick vi en rundvandring i museets utställningar om ”Beredda platser – samiska visten på Gammlia” och ”I fotografiets tid – Resor i Sápmi”.

Mikael Jakobsson
Skogsmuseet i Lycksele

Rapport från möte den 10 mars 2010

Vi har länge diskuterat att ha ett poolmöte i samband med Samiska veckan i Umeå och i år blev det av. Poolen försöker att en gång per år ha möte samtidigt som vi fördjupar oss i någon aktuell fråga. Vi var dock inte ensamma om att kombinera möte med konferens och föreläsningar. Alla sammanträdesrum på Västerbottens museum var upptagna.

Mötets viktigaste fråga var naturligtvis den förändring som Samdok nu genomgår. På många sätt arbetar vi i poolen redan utifrån den bredare verksamhet som Samdok föreslås ha. I poolen har vi redan idag flera medlemmar utanför museisektorn och det internationella perspektivet är naturligt när samiska frågor diskuteras. Men vilka andra förändringar kommer att ske i Samdoks verksamhet?

Samiska veckan i Umeå gav möjligheter till olika former av fördjupningar. Vid en tvådagars konferens om repatriering ventilerades frågan utifrån många olika infallsvinklar. Internationella föreläsare som Orin Starn, Duke University NC, USA och Willie Ermine, First Nations University, Sask, Kanada delade egna erfarenheter av frågan. Medan representanter för svenska institutioner och samiska diskuterade hur man skall förhålla sig till de mänskliga kvarlevor som i början av 1900-talet grävdes upp på Ruonala kyrkogård för att föras till Rasbiologiska institutet i Uppsala.

Eva Gradin rapporterar från Stig Wesslén symposiet med anledning av den antologi som håller på att sammanställas: Stig Wesslén var författare, filmare, fotograf och flitig föreläsare mellan 1930-1960. Under symposiet presenterades Wessléns liv och arbete av olika föredragshållare med fokus på Stig Wesslén som naturfilmaren med inriktning på fjällens flora och fauna men även som dokumentärfilmare och skildare av samisk kultur. Några av hans filmer visades i samband med symposiet. 2006 överlämnades hans dagböcker från 1930-1981 samt fotografier och kamerautrustning till Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk.

Själv satt jag under några minuter och njöt, inklämd i Bildmuseets kapprum. Här visades två av Liselott Wajstedts kortfilmer. Den ena var en roadmovie till Sofia Jannoks låt Árvas. Längs vägen vid Riksgränsen plockar hon, en solig vårvinterdag, upp olika manliga musiker i sin amerikanare för att avsluta med konsert ute på isen. Den andra filmen reflekterar, genom att visa närbilder på ansikten med fjällen som bakgrund, över samiska kulturens förhållande till naturen.

Anna Westman Kuhmunen
Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum

Rapport från möte den 20 november 2008

Poolen för samiskt liv träffades en förmiddag i november på Nordiska museet. Vi var många runt bordet, nio stycken, och fick höra intressanta saker från respektive deltagare. Här kommer några axplock från rapporterna.

Eva Silvén, Nordiska museet, har fått forskningspengar från Riksbankens Jubileumsfond, 75% under tre år, för projektet Konstruktionen av ett samiskt kulturarv: Ernst Manker och Nordiska museet.
Cecilia Hammarlund-Larsson, Nordiska museet, berättar om museets databasprojekt, där man just nu prioriterar samiska föremål för att göra dem tillgängliga.
Viktoria Harnesk, SSR, rapporterar om en kommande konferens i Jokkmokk hösten -09. Den kommer att vara inriktad mot ungdomar, musikworkshops mm. I Stockholm jobbar man för
att Allhelgonahelgen skall bli en slags ”samisk vecka”.
Hillevi Wadensten, Västerbottens museum, meddelar att Samisk vecka firar 10-årsjubileum 2009 (vecka 10).
Coppélie Coq, DAUM (Umeå), vikarierar för Susanne Idivuoma, som har börjat en provtjänstgöring vid Sametinget i Kiruna. Det finns stort intresse för kommande projekt vid DAUM. Britta Lindgren- Hyvönen, Västerbottens museum, jobbar i huvudsak med att leda arbetet för att bygga upp tre samevisten på Gammlia (Vbm´s friluftsmuseum): ett skogsamiskt, ett sydsamiskt och ett nordsamiskt viste. En konferens om repatriering av samiskt kulturarv planeras till aug/sept -09.
Eva Gradin, Norrbottens museum: I den pågående dokumentationen av IKEA i Haparanda kan noteras att man lyft in den samiska flaggan samt samiskt språk och design i utbudet av varor. Vid Storforsen (Älvsbyn) har man varje år samiskt skolprogram. Det pågår också en fotodokumentation som handlar om ett hundslädesföretag utanför Jukkasjärvi.
Anne Murray, Etnografiska museet: I basutställningen Skapande människa finns samerna med i den arktiska delen. En vandringsutställning om modern samisk design planeras och samarbetspartners är Vuxenskolan, Ájtte och Sameslöjdstiftelsen.
Anna Westman, Ájtte: Det har till museet kommit ett större föremålsförvärv från en renägande familj. Ger en mycket vardaglig historia. I samband med projektet Traditionell kunskap inom Laponia har man fått in en del intervjumaterial mm. Recalling – ett interregionalt projekt om skapande av databaser. På gång är ett ungdomsprojekt där samiska ungdomar från olika länder får mötas. Det är viktigt med ungdomars delaktighet i museernas verksamhet.

Mötet diskuterade också den nuvarande programförklaringen och eventuella förändringar. En viktig funktion för poolen är att vara ”ett lärande nätverk”. Poolen ska vara ett forum för information och uppslag för samarbete.

En rad seminarier och konferenser med samisk anknytning planeras framöver. Här kommer några exempel:

2009
Samiska veckan i Umeå (v 10)
Repatrieringskonferens i Tärnaby (sept)
Ev samisk vecka i Stockholm (Allhelgonahelgen)
Sameföreningarnas konferens i Porjus (hösten)
Samisk samtid, i Östersund (hösten)

2010
Föremålssamlingar/konst/slöjd, hur kan de vitalisera varandra? (febr)
Ev seminarium om dödens riter mm
”Att gestalta det samiska, del II”. (Förslag från Eva S och Britta)
Seminarium om Art Rock i Västerbotten

Mötet har också ett förslag på att göra en resa till Ryssland 2010.

Vårt nästa möte hoppas vi kunna förlägga i Tärnaby, där det anordnas ett seminarium om repatriering i augusti.

Hillevi Wadensten
Västerbottens museum

Poolen samlad till möte i Luleå i april 2008.

Överst, från vänster Anna Westman, Ájtte och Karin Dern, Samdoksekretariatet. I mitten Eva Silvén, Nordiska museet, Eva Gradin, Norrbottens museum och Hillevi Wadensten, Västerbottens museum. Längst fram Eva Fägerborg, Samdoksekretariatet, Susanne Idivuoma, Institutet för språk och folkminnen, Anne Murray, Etnografiska museet och Charlotte Hyltén-Cavallius, Mångkulturellt centrum.
Foto Staffan Nygren, Norrbottens museum.

Överst, från vänster Anna Westman, Ájtte och Karin Dern, Samdoksekretariatet. I mitten Eva Silvén, Nordiska museet, Eva Gradin, Norrbottens museum och Hillevi Wadensten, Västerbottens museum. Längst fram Eva Fägerborg, Samdoksekretariatet, Susanne Idivuoma, Institutet för språk och folkminnen, Anne Murray, Etnografiska museet och Charlotte Hyltén-Cavallius, Mångkulturellt centrum.
Foto Staffan Nygren, Norrbottens museum.

Rapport från möte den 9-10 april 2008
Poolens vårmöte var förlagt till Norrbottens museum i Luleå. På programmet stod studiebesök såväl inom den kulturella sfären som hos myndigheter och statliga verk. Eftersom ett av världens mest omvälvande projekt pågår i Kiruna – att flytta staden – och denna stad ligger i renbetesland, så är det av stort intresse för vår pool att följa utvecklingen. För att få en inblick i problematiken kring flytten besökte vi Bergsstaten, där en jurist berättade om alla de förhandlingar som hållits om markanvändningen med berörda parter, bl a samebyarna i området. Vid Banverket, som vi också besökte, förklarade en ansvarig för miljöfrågor hur järnvägen måste dras om runt Kiruna och vad detta kommer att innebära för rendriften. Det är inga enkla frågor men lösningar finns, som alla parter tycks kunna acceptera.

Vid Norrbottens museum presenterade fotografen och filmaren Staffan Nygren en idé om en animerad filmatisering av en stor målning av Ossian Elgström, där en björnjakt med efterföljande fest skildras med stor detaljrikedom.

Av rapporteringen från poolens medlemmar framgick att frågor som gäller det samiska kulturarvet ökat markant under de senaste tio åren, inte minst inom museivärlden. En önskan är att arbetet ska ske tillsammans med personer ur den samiska gruppen, vilket också ofta är fallet. På sydsamiskt område planeras ett större dokumentationsprojekt tillsammans med Gaaltije i Östersund, Saemien Sijte i Snåsa, Norge och Västerbottens museum. Dokumentationsmetoder och inventeringsteknik ska läras ut bland intresserade samebymedlemmar i berörda områden. I framtiden ska insamlande av historiskt material ske i allt större omfattning tillsammans med den samiska befolkningen, ett arbete som även kommer att beröra vår samiska pool.

Hillevi Wadensten
Västerbottens museum

Rapport från möte den 14 november 2007
Även detta år förlades poolens årsmöte i Stockholm, i samband med Samdoks konferens. Vi träffades på Nordiska museet och drygt hälften av medlemmarna kom till mötet. Tiden var knapp, så vi pratade skyndsamt om de viktigaste frågorna, för att hinna titta på Sápmi (NM´s nya utställning) tillsammans, samt besöka en programpunkt i Fatburen (”Kulturarv – Att återföra”).

Fyra av mötesdeltagarna kunde rapportera från det fältseminarium, som hölls i Ammarnäs i augusti. Seminariet vände sig till alla pooler och en av seminariets grupper ägnade sig åt de samiska frågorna. Gruppen fick träffa några samer boendes i Ammarnäs, både renskötande och en fd sameslöjdskonsulent. Seminariedeltagarna plus andra intresserade kommer att återträffas i november 2008, för presentation av material och eventuellt fortsatt arbete.

Poolen har fortfarande ambitionen att varje år träffas en gång utöver årsmötet och då ta upp aktuella frågor för diskussion och kunskapsuppbyggnad. Fältseminariet 2007 sågs som ett sådant tillfälle. Inför nästa år planeras en träff i Luleå, med temat identitet.

Från deltagande museers rapporter kan nämnas att Nordiska museet i samband med utställningen Sápmi, ordnar både intressanta program och pedagogisk verksamhet. Norrbottens museum arbetar vidare med dokumentationen kring Kiruna och Västerbottens museum intensifierar just nu verksamheten inom det samiska området med interreg-projekt, uppförandet av ett samiskt viste på friluftsmuseet samt kontakter med Umeå universitet och Umeå kommun.

Vid detta möte återinträder Anna Westman som poolens ordförande. Vi kan också hälsa ett nytt medlemsmuseum välkommen, Skogsmuseet i Lycksele, vars representant på detta möte var Maarit Kalela-Brundin.

Beträffande utställningen Sápmi, som poolen för övrigt delvis fått ta del av redan tidigare, så är vi nog överens om att innehållet är intressant, både föremål och text, men designen kring föremålen känns ibland lite svår, tar snarare överhanden än lyfter fram innehållet i montrarna. Kvällsprogrammet var vi fascinerade av, både dansen och det som berättades.

Hillevi Wadensten
Västerbottens museum
Sekreterare i Poolen för samiskt liv

Rapport från möte den 8 november 2006
Inför Samdoks höstmöte 2006 bestämdes att poolen för samiskt liv skulle träffas i Stockholm för årsmöte. Flera av oss var också nyfikna på hur det nyuppförda samevistet på Skansen nu såg ut och hur det var tänkt att användas. Därför kontaktades Anna-Vera Nylund på Skansen för en visning av vistet. Det ordnades, trots att solen gått ner då vi skulle träffas. Skansenområdet är inte öppet för allmänheten denna tid på året, ej heller upplyst av lampor. Men det var en fin känsla ändå att med hjälp av lite handbelysning och brinnande eldstad i kåtan, få känna sig för och sitta och samtala runt elden. Anna-Vera berättade om projektet och stockholmarna i gruppen fyllde i när det kom till gemensamma arbetsområden. Efter dryga timmen gick vi gemensamt (åkte också med Djurgårdsfärjan en bit) via ett kvällsglimrande Stockholm till Anne Murrays bostad på Södermalm. Där fortsatte vi vårt möte.

Att prata om samiska frågor så långt söderut i Sverige kan tyckas lite främmande. Men då skall man komma ihåg att Sveriges största sameföreningar återfinns i just huvudstaden och i Göteborg. Dessutom är Nordiska museet inne i ett intensivt arbete med en utställning på samiskt tema. Och så har vi då Skansen med sitt viste.

Poolens ordinarie ordförande Anna Westman är för tillfället ledig från sin tjänst på Ájtte och i hennes ställe valdes för ca ett år framåt Ann Murray som ordförande.

Vi har sedan tidigare bestämt att ett av årets två möten skall vara inriktat på mer forskningsrelaterade frågor än tidigare. Syftet med detta är att vi skall fördjupa oss i olika ämnen och/eller skapa gemensamma dokumentationsprojekt. Under 2007 kommer det att erbjudas deltagande i ett gemensamt dokumentationsseminarium i Ammarnäs, som Naturbrukspoolen ordnar. Mötet föreslår att detta seminarium blir vårt tillfälle till fördjupning och diskussion. Nästa årsmöte kommer att förläggas, som tidigare, i samband med Samdoks höstmöte i Stockholm 2007.

Hillevi Wadensten
Västerbottens museum
Sekr i poolen för samiskt liv

Rapport från möte den 25 april 2006
Några av medlemmarna ur poolen träffades i Svenska Samernas Riksförbunds (SSR) huvudkontor i Umeå i april. Att vi samlades där föranleddes av att vår ordförande Anna Westman initierat ett möte med SSR:s juridiska expert Malin Brännström, som gav oss en utmärkt och omfattande redogörelse för rättsprocesserna kring Nordmalingsmålet, som varit aktuellt under denna vinter. Rättsprocesserna har handlat om vem som har ”rätt” att bruka marken runt Nordmaling; renskötseln behöver denna mark för vinterrenbete.

Poolen för samiskt liv har numera ambitionen att låta det ena av våra två årliga möten behandla lite mer komplicerade frågor i syfte att fördjupa oss i olika ämnen samt att eventuellt skapa gemensamma dokumentations- eller forskningsprojekt. Detta möte föranledde oss att diskutera objektivitet, utgångspunkter för dokumentation, önskan om ett fortlöpande intervjumaterial, framtid–dåtid mm. Några större beslut kom vi inte fram till, men det finns en önskan om att framöver i möjligaste mån samköra dokumentations- och forskningsprojekt som startar på något av poolens museer. Vi berörde också Samdoks höstmöte, och ett förslag uppkom om att diskutera dokumentation av rättsprocesserna som ett seminarieämne.

Medverkande på detta möte var Anna Westman, Ann Murray, Susanne Idivuoma, Eva Gradin, Hillevi Wadensten, Malin Brännström och Ellacarin Blind.

Hillevi Wadensten
Västerbottens museum

Rapport från möte den 16 november 2005
I snabb följd har poolen avverkat två möten men diskussionerna tar aldrig slut. Det måste vara ett bra betyg på engagemanget i poolen. Vid förra mötet, i samband med en studieresa till samiska institutioner i Norge tidigare i höst, hann inte två viktiga frågor ventileras; poolens programförklaring och arbetet med Nordiska museets nya samiska utställning. Av den anledningen träffades vi hemma hos Eva Silvén från Nordiska museet den 16 november för ett extra möte.

Medan ett bildspel från vår Norgeresa rullade på datorn och magarna mättades med en god fisksoppa och hembakat bröd avhandlades de två frågorna under livliga diskussioner. Poolens programförklaring kommer att färdigställas under året. Vi enades om att Hur förändras och utvecklas den samiska kulturen i det traditionella bosättningsområdet och i den urbana miljön och i relation till den globala världen var en övergripande frågeställning.

Vi kom också överens om att poolmötena i framtiden skall få en delvis annan utformning. Vi träffas två gånger per år. Vid det ena mötet kommer fokus att riktas mot pågående arbeten vid museerna och mot mer allmän hållen information som t.ex. rapport från sekretariatet. Det andra mötet kommer att ha en friare seminarieform med kunskapsuppbyggnad som syfte.

Därefter övergick vi till att diskutera Nordiska museets produktion av en ny samisk utställning med arbetsnamnet Sápmi/Sverige. Amanda Creutzer är projektledare för produktionen och utställningen väntas stå klar under hösten 2007. Med tanke på utställningens samtidsteman om identitet och minoritetspolitik kommer vi inom poolen med spänning att följa diskussionerna på Nordiska museet under de kommande åren.

Vi fick även information om att Naturbrukspoolen skall arrangera ett fältseminarium i Ammarnäs, Västerbotten någon gång i juni. Poolen för samiskt liv, liksom alla andra pooler, är inbjuden att delta. Det ser vi fram emot.

Nöjet att delta vid mötet, som inte avslutades förrän 22.00, hade Norrbottens museum, Västerbottens museum, Dialekt-, ortnamn- och folkminnesarkivet i Umeå, Etnografiska museet, Nordiska museet och Kulturmötesgruppen samt Ájtte svenskt fjäll- och samemuseum. Även denna gång lämnades flera frågor öppna för en vidare diskussion nästa år.

Anna Westman
Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum
2005-12-01

Rapport från möte 14-17 september 2005
Denna gång gjorde poolen för samiskt liv en studieresa i Nordnorge i samband med det årliga mötet. Resan var intensiv och mycket givande. Den visade på ett kulturellt område, som de flesta av oss inte mött tidigare. Vi gjorde också besök på några viktiga kulturinstitutioner där nya tankar väcktes, se nedan!

Följande museer var representerade: Ájtte, Nordiska museet, Etnografiska museet, Norrbottens museum, Västerbottens museum samt Mångkulturellt Centrum. Dessutom kunde vi hälsa en ny institution välkommen, nämligen Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM). DAUM representeras av Susanne Idivuoma, som är arkivarie på det samiska området och i huvudsak arbetar med arkivmaterial, ortnamn och dokumentationer, till viss del i samarbete med Västerbottens museum.

Anhalter på denna studieresa i norra Sverige och Nordnorge var: konstnärskollektivet Máttáráhkká i Kiruna, Kristallen Stensliperi AB i Lannavaara, stugby i Karesuando, Juhls Silversmedja och Beaivváš Sámi Teáhter i Kautokeino, stugby i Karasjok samt De Samiske Samlinger och Sápmi Park i Karasjok. Resans sista natt tillbringades hos Madame Bongo utanför Kautokeino.

Poolmötet hölls på kvällarna och förutom de sedvanliga frågorna och informationen från respektive institution, diskuterades det vi upplevde under resan och viktiga frågor om det vi fått veta under studiebesöken. Detta gav bl.a. idéer och underlag till kommande gemensamma dokumentationer.

Här följer några av funderingarna som väcktes:
Máttáráhkká – varför finns bara enstaka konstnärer kvar i dessa fina lokaler med butik, som byggdes för ett tiotal aktiva personer?
Kristallen Stensliperi AB i Lannavaara – hur många känner till att det i denna lilla by finns en utbildning på högskolenivå om halvädelstenar och stenslipning? Vilka söker sig hit och varför? Vad betyder det för självkänslan hos befolkningen?
Juhls Silversmedja – detta affärsföretag rymmer en spännande historia om hur ett par från mellaneuropa etablerar sig i dessa trakter och berikar sysselsättningen på olika sätt. Vad för det mer med sig?
Beaivváš Sámi Teáhter – det är så inspirerande att träffa kreativa människor från teatervärlden. Det visar sig att vi har många beröringspunkter, som kulturinstitutioner, som gestaltare, som forskare. Inför en teateruppsättning och manusskrivande krävs t.ex. efterforskningar, där berörd teater gärna samarbetar med etnologer.
De Samiske Samlinger – Norges motsvarighet till Ájtte, men ännu i en stark utvecklingsfas. De har spännande ambitioner att bygga ut, förändra organisationen, öka besökssiffrorna och samarbeta med det stora turistcentrat Sápmi Park, som ligger nästgårds. De vill även ha samarbete med våra museer/institutioner på svenska sidan.
Sápmi Park – en stor turistsatsning med multimediashow, butik, friluftsdel, silversmedja, kafé mm. Varför har vi i gruppen så olika uppfattning om den multimediaföreställning vi får se? Den presenterar den samiska kulturen med vackra bilder och suggestiva effekter. Men vilken bild ger den oss egentligen av samiskt liv?
Madame Bongo – ett litet företag som drivs av mor och son, vilka hyr ut stugor, kåta och rum mitt i en fjällmiljö. De kan också bjuda på både renköttsoppa, hembakat bröd och norsk frukost. Samt en hel del goda berättelser från sina tidigare liv i dessa trakter. Kanske är detta det mest samiska nutidsliv vi får möta under denna resa?

Ännu en gång har det visat sig hur givande det är att göra studiebesök/resor när poolmöten hålls. Under trevlig samvaro träffas man från olika museer/institutioner och får tillfälle att ventilera gemensamma frågor utifrån upplevelser man har tillsammans.

Hillevi Wadensten, Västerbottens museum
Sekreterare i poolen för Samiskt liv

Rapport från möte 19-20 oktober 2004
Den 19-20 oktober höll poolen för Samiskt liv sitt årliga möte, denna gång på Mångkulturellt centrum. Sammanlagt var sex institutioner representerade, dock inte alla hela tiden: Ájtte, Norrbottens museum, Västerbottens museum, Etnografiska museet, Nordiska museet samt Mångkulturellt centrum. Poolens ordförande är Anna Westman från Ájtte, sekreterare Hillevi Wadensten från Västerbottens museum. Värd denna gång var Leif Magnusson från Mångkulturellt centrum och samtidigt Kulturmötesgruppens representant i poolen.

Första dagen inleddes med genomgång och diskussion av Samdoks webbplats, Samdokregistrets digitalisering samt Julitakonferensen. Därefter vidtog rapporter från deltagarnas hemmainstitutioner, vilka redovisas mer utförligt i protokollet. Här ska bara nämnas Västerbottens museums betoning av den samiska referensgruppens betydelse som kontaktyta samt museets intresse av att pröva begrepp som mångfald och mångkultur i relation till det samiska. Norrbottens museum arbetar mycket med den pedagogiska metoden ”storyline” tillämpad på samisk kultur och historia. För Ájtte är världsarvet Laponia en stor fråga, vid sidan av återföring av arkeologiskt, religiöst och osteologiskt material. Nordiska museet har just monterat ner den tjugo år gamla utställningen Samer och kommer under nästa år att inleda planering och projektering för en ny utställning om Samer, minoriteter och identiteter till januari 2007. Med finansiering från Jordbruksdepartementets samiska informationskampanj går det nu att betrakta en tredjedel av de samiska samlingarna via museets webbplats. Med hjälp av ett par praktikanter har museets samlingar genomsökts efter material med direkt referens till minoriteter, mångfald och kulturmöten, vilket resulterat i tre rapporter. En katalog över internetlänkar till etniska och nationella mioriteter, mångfald och kulturmöten finns utlagd på Kulturmötesgruppens sida på Samdoks webbplats. Kontakter knyts nu också med Etnografiska museet och Skansen för att tillsammans med sameföreningen i Stockholm diskutera den samiska representationen vid våra och andra museer. Ansvaret för verksamhet med samisk anknytning kommer framöver att ligga på Eva Silvén och Cecilia Hammarlund-Larsson.

Nästa punkt på dagordningen var poolens handlingsprogram, i stort behov av revidering eftersom det inte skrivits om sedan 1993. Diskussionen kom att knyta ihop det som tidigare sagts och rapporterats under dagen, dvs att ”samiskt liv” inte främst är en fråga för norra Sverige utan i högsta grad en del av aktuella frågor rörande etnicitet, identitet och minoritetspolitik. Diskussionen slutade med att ordföranden återkommer med ett förslag att arbeta vidare utifrån. En kort presentation till poolens sida på Samdoks webbplats ska också tas fram.

Under dagen hann vi också besöka Mångkulturellt centrums utställningsbyggnad med bibliotek och restaurang. På eftermiddagen visade Leif Magnusson utställningen ”Hår” och berättade om hur den använts och förändrats efterhand. Vårens utställning kommer att handla om ”Döden”. Medan vi var där pågick installationen av det nya videoverk av Esther Shalev-Gerz, ”First generation”, som öppnade veckan efter (recenserat av Ingela Lind i DN 30 oktober).

Även onsdagens förmiddag ägnades åt Mångkulturellt centrums verksamhet. Emil Plisch redogjorde för det regeringsuppdrag som MKC är på väg att avsluta, avseende de statliga kulturinstitutionernas hanterande av frågor som rör mångfald. Den 4 november blir det presskonferens, samtidigt som rapporten läggs ut på internet (pdf) och en antologi presenteras: Oscar Pripp, red. ”Mångfald i kulturlivet.” Tumba: Mångkulturellt centrum 2004.

Avslutningsvis berättade Anna Ulfstrand och Ann Pettersson om MKC:s dokumentationsprojekt ”Helger och högtider”, vilket också skulle kunna benämnas ”tradition i migration”. Fokus ligger på tre tillfällen: 24 december (oavsett vad man gör den dagen), den ortodoxa påsken och ramadan. Ett flertal metodiska poänger nämndes, som får presenteras närmare i annat sammanhang.

Under mötet diskuterades också om det inte var dags för poolen att ses två gånger om året, liksom de övriga poolerna och inte minst med tanke på hur de samiska frågorna på senare år flyttat in i centrum av dagens debatt. Åter anfördes dock de höga resekostnaderna som ett hinder, trots förslaget att hålla varannat möte i norr och i söder. Tills vidare beslöt vi i alla fall att försöka förlägga nästa möte till Karasjok, Norge, förslagsvis 7-10 september 2005. Ordföranden och sekreteraren undersöker möjligheterna och återkommer med besked.

Eva Silvén
Nordiska museet

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt