Rapporter

Rapport från möte den 19 november 2009
Mötet kom att präglas av att Samdok i sin helhet står inför en förändring. Poolen uttryckte en farhåga att Samdok riskerar urvattnas om man allt för mycket breddar organisationens ansvarsområden. Det som verkligen fungerar bra med Samdok är dess funktion som nätverk. Stärk gärna denna, med exempelvis representanter från universitetsvärlden.

Planerna på ett fältseminarium på räls, anordnat av främst Järnvägsmuseet, bordlades till nästa poolmöte, då fler frågetecken om det framtida Samdok har rätats ut och då Järnvägsmuseets representant kan medverka.

Från poolens medlemsmuseer rapporterade Tekniska museet att de står i begrepp att inleda arbetet med finansiering av ett projekt om dokumentation av svensk IT-historia perioden 1980 och framåt. Det är ett uppföljningsprojekt till det tidigare ”Från matematikmaskin till IT” och är ett samarbete mellan Tekniska museet, Dataföreningen, KTH, Chalmers och Samdok. Projektet planerar att bland annat kunna finansiera dokumentationsprojekt där Samdokmuseer på olika sätt dokumenterar aspekter av den svenska IT-historien under denna period. Fokus ligger på användningen av olika former av datorteknik.

Arbetets museum söker finansiering från EU för ett projekt om matproduktion och matkonsumtion tillsammans med åtta andra museer i Europa. De anordnar även skrivarcirklar och intervjuer om hushållsliv och vardagsarbete. Ett annat museum som arbetar med självbiografiskt berättande är Postmuseum som tillsammans med föreningen ”Liv i Sverige” har gjort ett upprop för att få in skrivna minnesberättelser på temat ”Brevet som förändrade mitt liv”. Insamlingsprojektet ska resultera i en bok och en vandringsutställning. Även Statens maritima museer, med Sjöhistoriska museet och Marinmuseum, arbetar just nu med självbiografiskt material och samlar in beställda dagböcker från värnpliktiga, samt besättningsdeltagare på den svenska antipiratbåten i Somalia. Dokumentationen av värnpliktiga kompletteras dessutom med djupintervjuer, fältanteckningar och insamling av föremål.

Trädgårdsnäringen i Nordvästskåne dokumenteras långsiktigt av Helsingborgs museer. Detta sker med ett historiskt perspektiv samt med samtidsdokumentationer av de stora producentföreningarna. En konstgödselfabrik i Köping har stått i fokus för en dokumentation som Västmanlands länsmuseum har utfört och som presenterats i en utställning under sommaren. Norrbottens länsmuseums dokumentation om IKEA i Haparande har nu redovisats i en publikation med titeln IKEA – en gränslös utmaning.

Poolen diskuterade slutligen frågor kring hur dokumentationsidéer uppstår och tas tillvara. Vilka rutiner museerna har för att fånga upp idéer? Hur resonerar man dessutom kring webbpublicering av dokumentationsmaterial, som exempelvis bilder och intervjuer? Vissa museet har blanketter för projektidéer respektive för medgivande av publicering av fotografier och intervjuer. Ett erfarenhetsutbyte mellan museerna är här önskvärt och en fråga som poolen kan arbeta mer med. Kan Samdok ta fram mallar eller rekommendationer för denna typ av blanketter?

Peter Du Rietz
Tekniska museet

Rapport från möte den 22 april 2009 – om poolens fältseminarier
Poolen för Tillverkning och tjänster har med viss regelbundenhet haft fältseminarier. Vid poolens möte i Norrköping i april 2009 diskuterades ett möjligt fältseminarium under namnet ”Åka tåg”. För många år sedan genomförde dåvarande Kommunikationspoolen ett fältseminarium där deltagarna under en tågresa intervjuade tågpersonal från olika yrkeskategorier samt passagerare. Det var då menat som en gemensam övning och ett sätt att få igång Sveriges järnvägsmuseum i mer etnologiska dokumentationer, eftersom museet ditintills varit mer tekniskt inriktat. Även samarbetsformen som sådan kom att uppskattas.

När sedan poolen för Tillverkning och tjänster skapades hade åtminstone somliga en vana vid fältseminarier med flera museer inblandade. Poolens första fältseminarium ägde rum i Eskilstuna 2004, där Volvo Construction Equipment studerades. Vi gjorde studiebesök på fabriken, där jag själv slogs av hur rent det var och av hur relativt få det var som arbetade där. Intervjuer gjordes med olika befattningshavare i olika grupper. En tröghet låg dock i att skriva ihop texten efteråt. En 22-sidig rapport från fältseminariet finns tillgänglig under rubriken Rapporter här på poolens sidor på Samdoks webbplats.

Året därpå genomförde vi ett fältseminarium med start i Skellefteå och inriktning på ”Guldriket”, framför allt Björkdals guldgruva, där vi gjorde intervjuer och fotodokumenterade. Guldgruvan var då sannerligen ingen guldgruva; den levde hela tiden på randen till nedläggning, vilket gjorde att alla som jobbade där höll reda på dagspriset på guld. Utom kvinnan som hade till uppgift att hålla reda på detta, hon kollade timpriset, även under intervjun. Vi besökte även gruvsamhället Boliden, samt ”världens längsta linbana” för malm som gjorts om till turisttransportmedel. Linbanan är ett exempel på industriell infrastruktur som omvandlats till turistnäring.

Nu senast i Norrköping, i fältseminariet ”Sinneslöst eller sanslöst? Om att dokumentera sinnesupplevelser”, fick vi studera våra egen sinnesupplevelser förutom synen och beskriva dessa i ord. Åtminstone för mig var det en ny upplevelse. Upplevelsen att med förbundna ögon och blindkäpp ta sig fram i en utställning var nog lite olika för oss alla, men en nyttig erfarenhet av att sätta sig in i andra människors situation.

Det ska nu bli roligt att cirkeln sluts och att järnvägsmuseet åter står i fokus. Mycket har hänt sedan sist; bolagiseringen, konkurrensen, generationsväxlingen hos personalen osv.

Olle Synnerholm
Postmuseum

Rapport från möte den 20 november 2008
Ljud i utställningar är populärt hos flera av poolens medlemmar.
Länsmuseet i Västernorrland visar Ljudlabyrint. I samarbete med USIT (Urban Sound Institute) har en installation ställts upp som är en labyrint med ljud av olika slag. Västmanlands läns museum har tagit upp olika ljud som man spelade upp längs Svartån under två timmar under namnet Gå över ån. Vid poolens förra möte, som ägde rum på Kulturen i Lund, såg och hörde vi på ljus- och ljudinstallationen i Blekingegården.

Bland projekt som rapporterades från medlemmarna kan nämnas: Kulturen har folkkonst med designperspektiv som tema för kommande år och genomför av den anledningen en mindre dokumentation kring folkligt skapande idag.

Arbetets museum har planer på att söka EU-bidrag för projektet A Taste of Europé där man tillsammans med åtta andra museer i olika länder tittar närmare på produktion och konsumtion av livsmedel, varvid Arbetets museum koncentrerar sig på mjölk. Detta kommer att utmynna i en utställning i nio exemplar på de olika deltagarmuseerna. Projektet presenteras närmare på hemsidan www.atasteofeurope.eu.

Tekniska museets projekt Från matematikmaskin till IT går mot sitt slut. 152 intervjuer och 47 vittnesseminarier har genomförts. Sammanlagt har 767 personer varit informanter. Det stora projektet genomförs i samarbete med Dataföreningen och KTH till en kostnad av 15 miljoner.

Hallands museum har kontakter med polis, akutintagningar, ambulans, tingsrätter och brottsofferjourer i samband med projektet Ett slag på käften om våldet på våra gator och torg. Det blir nattfotograferingar och intervjuer.

På Postmuseum har Marianne Larsson lagt fram doktorsavhandlingen Uniformella förhandlingar. Hierarkier och genusrelationer i Postens kläder 1636-2008.

Även för poolens gemensamma framtid finns det planer! Närmast på agendan står fältseminariet Sinneslöst eller sanslöst – om att dokumentera sinnen, som äger rum i Norrköping den 22 och 23 april 2009. Där kommer även poolen för Samhälle och politik samt Kulturmötesgruppen att delta.

Olle Synnerholm
Postmuseum

Rapport från möte den 15 november 2007
Vid poolens möte på Nordiska museet ventilerades huvudsakligen en rad pågående projekt.
Kulturen i Lund arbetar med olika årsteman. Temat för år 2007 är sexualitet, som bland annat inneburit att en fotoutställning visats. Den kontroversiella utställningen kom att attackeras av fyra män med slagträn och rånarluvor. Detta innebar att vakter fick hyras in och öppethållandet begränsas. Har man då gett våldsverkarna rätt? Eller ska man bekosta mer vakttimmar och varifrån ska de pengarna komma? Nästa år dokumenteras kineser i Sverige i anslutning till Kulturens tema för år 2008 som är Kina.

Flera av poolens museer har samarbetat med universiteten och genom dessa fått praktikanter som utfört intervjuer och renskrivit dessa. Helsingborgs museum har haft studenter från Lund som gjort fältarbeten i projektet ”Berättelser från Maria”, ett sjukhusområde som förvandlats till bostadsområde. Postmuseum och Nordiska museet fortsätter på samma sätt som tidigare att med studenter från Stockholms universitet intervjua postterminalarbetare. Två av studenterna närvarade dessutom vid poolens senaste möte, vilket gav dem en inblick i inte minst ekonomiska realiteter.

Tekniska museet samarbetar i projektet ”Från matematikmaskin till IT” med KTH och Dataföreningen som har 30 000 medlemmar. I projektet ingår sju forskare i tre städer och tretton fokusgrupper; till sin hjälp har också museet accessarbetare. Man arbetar med vittnesseminarier, möten som filmas och spelas in, bland annat om IT på FOA, Sandviken och banker huvudsakligen för tiden 1950 – 1980. En självbiografisk minnesinsamling om datorer har givit 183 svar.

Västmanlands läns museum gör en dokumentation om konstgödselfabriken i Köping som är nerlagd. Verksamhet var inte populär i Köping, byggnaderna såg fula ut och verksamheten luktade illa. Glädjande är att finansieringen för dokumentationen kommer från företaget.
Lite ovanligt är också att man bland annat försöker fånga ljudmiljöer.

Försvarets förändring har flera i poolen intresserat sig för. Statens maritima museer gör en undersökning om sjöofficerare i nytt millennium. ”Försvar i förvar” behandlar nedlagda försvarsdelar. Murberget, Länsmuseet i Västernorrland, har gjort ett 40-tal intervjuer kring den nedlagda fästningen Hemsö. Arbetets museum har i samarbete med Flygvapenmuseum intervjuat kvinnor i flygvapnet samt kvinnor gifta med män i flygvapnet.

Naturligtvis uppmärksammas även andra förändringar. Sundsvalls museum genomför tillsammans med Vin- och sprithistoriska museet i Stockholm en stor dokumentation av Vin- och sprit AB:s Sundsvallsfabrik som ska läggas ner snart. Myntillverkningen i Eskilstuna ska läggas ner och i framtiden kommer mynten att tillverkas i Finland, varför någon form av studie kommer att göras. Med tyngdpunkt på 1940- och 1950 talen gör Arbetets museum en undersökning av husmödrar och teknik i hemmet. Norrbottens museum fortsätter att syna IKEA i Haparanda, nu går man särskilt in för hälsoperspektivet. Samtidigt utarmas Haparanda, bland annat har Alko i Torneå den största försäljningen i Finland. Sveriges Järnvägsmuseum ska intervjua yrkesgrupper inom järnvägen, inte minst med tanke på de stora förändringarna.

Olle Synnerholm
Postmuseum

Rapport från möte den 19 mars 2007
Vid medlemsmuseerna pågår många projekt, vilket framgick vid poolens vårmöte på Postmuseum. Innan informationen om projekten diskuterades i korthet ett tänkbart tema för ett kommande fältseminarium – musik och musikbranschens aktörer i Norrköping. Förslaget kom från Arbetets museum där man nu går vidare med att undersöka förutsättningarna för ett fältseminarium.

Vid Statens maritima museer är projektet ”Från kalla kriget till nationell insatsstyrka” nu avslutat. ”Båt i dag” är en undersökning av plastbåtsproduktion på olika platser i landet, t ex Rosätra varv i Roslagen samt företag på Orust.

Arbetets museum har i samarbete med TCO på Lunarstorm gjort en insamling av ungdomars tankar om sitt framtida arbetsliv. 14 berättelser väljs ut för publicering. En insamling av självbiografiskt skrivande från poliser har gett 13 bidrag. Projektet ”Dream factory” behandlar välfärdsperioden där museet undersöker Ericsson i Katrineholm. Utställningen ”Industriland” öppnar den 14 april och beräknas stå i 5 år.

Tekniska museet fortsätter med projektet om datorns historia. Museet deltar också i ”Dream factory, med fokus på en ingenjör på Ericsson i Katrineholm. Diskussioner pågår med Etnografiska museet om ett projekt kring globalisering. Ett exempel på globaliseringen är Tomokuhus. Husen tillverkas i Insjön i Sverige för den japanska marknaden och till bostadsområdet Sweden Hill i Japan.

På Länsmuseet Västernorrland har ett forskningsprogram tagits fram som ger de anställda möjlighet att ägna sig åt forskningsverksamhet under en månad per år. Arbetet med Hemsö fästning fortsätter.

Rörstrands museum (ny medlem i poolen) har gjort en dokumentation av nedläggningen av porslinsfabriken som också omfattar film och foton. I januari 2008 öppnar utställningen.

Helsingborgs museer har med hjälp av 15 studenter på B-kursnivå vid etnologiska institutionen i Lund undersökt bostadsområdet S:ta Maria som byggts på ett område som tidigare var mentalsjukhus.

Eskilstuna museums insamlade berättelser om flytt och flykt har blivit en utställning. Den omfattar också flyttar inom Sverige. Genom kontakter med SFI (svenska för invandrare) har man fått in flera berättelser.

Järnvägsmuseet har fått två nya medarbetare, vilket ger mer tid till dokumentationer. Bland annat ska olika yrkeskategorier inom järnvägen undersökas.

Kulturen i Lund har i år temat ”sexualitet” med utställningen ”Lustar, drömmar och fantasier”. Nästa år är Kina årets tema, inför detta planeras en fotodokumentation av kineser i Lund. Bilen och lämningar efter bilen undersöks.

Nordiska museet och Postmuseum fortsätter Postterminalundersökning. Under våren görs en film om brevets väg genom terminalen. En fortsättning till hösten med studenter är planerad.

Från Hallands museum berättas om projekt ”Ett slag på käften”, en dokumentation om det oprovocerade våldet i samhället, som väntas mynna ut i en utställning år 2008.

Norrbottens museer har två bebyggelseantikvariska projekt på gång. Ett projekt om modern arkitektur vars rön delvis visas i vandringsutställningen ”Vilka hus! Vilka hus?” som öppnar den 26/5. Det andra projektet handlar om väckelsens byggnader. Kirunas stadsbebyggelse ska flyttas, vilket är anledningen till en kulturmiljövärderingsanalys. Haparanda har fått ett IKEA varuhus varför gränsstadens förändring följs. Folke Lax snickeri har filmats men också mätts upp, fotograferats och intervjuer har genomförts.

Spårvägsmuseet i Stockholm har tillsammans med etnologiska institutionens studenter på B-nivå satsat på ett projekt om bussen som kulturmiljö.

Olle Synnerholm
Postmuseum

Rapport från möte den 9 november 2006
Poolens höstmöte hölls på Nordiska museet med sjutton deltagare. Som första punkt diskuterades och antogs riktlinjer för poolens fältseminarier. Rapporter om medlemsmuseernas projekt upptog resten av mötet:

Arbetets museum driver i höst en minnesinsamling om hur ungdomar ser på sitt framtida arbetsliv. Redan första dagen inkom 68 berättelser, vilket delvis kan förklaras med samarbetet med Lunarstorm som mottar berättelserna på sin hemsida. Med Linköpings flygvapenmuseum insamlas minnen från kvinnor i flygvapnet. Frisörsyrket undersöks inför en utställning nästa år. Genom accessprojektet möjliggörs en inventering av föremål från den högindustriella epoken på arbetslivsmuseer i hela landet. Alla uppgifter samlas i en databas. ”Dream factory” är ett projekt som berör både de baltiska och de skandinaviska länderna. I Sverige är det Tekniska museet och Arbetets museum som dokumenterar en kvinnlig arbetare på Ericsson.

Norrbottens museum fortsätter dokumentationen kring Kirunas flytt av hus. ”Väckelsens byggnader” i form av bönhus och kapell pågår likaså. IKEA etablerar sig nu i Haparanda och hela processen följs av museet, påverkan på omgivningen är enorm. Verkningarna av skogsbranden i Boträskfors beskrivs.

Tekniska museet fortsätter med projektet om datorns historia. Det har gjorts bland annat i sju så kallade vittnesseminarier. Fler är planerade. Den första rapporten har nu kommit: Per Lundin (red) ”Att arbeta med 1950-talets matematikmaskiner”. Betalningsautomater, där Sverige var lite av ett pionjärland, uppmärksammas här särskilt. Fyra accesspersoner bearbetar material ur museets föremålssamlingar. Även energi och miljö i museets samlingar undersöks av accesspersoner. Liksom Arbetets museum deltar man i projektet ”Dream factory” genom att undersöka en manlig industriingenjör.

Västmanlands läns museum har gjort en undersökning i samband med förvärv av föremål från ett hembageri. Hemmafruar i Västmanland har också undersökts, vilket kommer att utmynna i både bok och utställning.

Norrköpings stadsmuseum samarbetar med stadens stadsarkiv om insamling av film i kommunen.

Nordiska museet har i samarbete med Postmuseum gjort en Postterminalundersökning. Ytterligare några intervjuer har gjorts av två studenter och en fortsättning planeras.

Eskilstuna museers projekt ”Med flytten som erfarenhet” utmynnar i en utställning som öppnar den 11 februari.

Skellefteå museum deltar i projektet ”Nätter av ljus – dagar av mörker” som görs av flera museer. Här behandlas hur ljuset eller frånvaron av ljus uppfattas i norr, något som aldrig tidigare undersökts. Fansen kring Skellefteå AIK intervjuas. Skellefteå har en gammal välhållen kyrkstad, vad som sker där idag efterfrågas i intervjuer. Tack vare en plustjänst ska musik och dansbandsdans undersökas under två år.

Helsingborgs museer uppmärksammar via en enkät S:ta Marias mentalsjukhus, där barn till personalen fortfarande träffas. Material från Bröderna Månsson, som gjorde de första TV-apparaterna i Sverige, har inkommit.

Länsmuseet Västernorrland uppmärksammar Hemsö fästning som förvandlats från hemlig militäranläggning till öppen turistanläggning. Verksamma i och boende kring fästningen intervjuas.

På Statens maritima museer/Sjöhistoriska museet genomförs ett fritidsbåtsprojekt, särskilt inriktat på konstruktörerna. Nya båtritningar kommer inte in som förr, därför besöker man olika personer på mässor och Rosättra varv. ”Flytande klenoder” är ett intervjuprojekt med eldsjälar. Statens maritima museer/Marinmuseet undersöker sjöofficerare under kalla kriget. Ett upprop görs om yrkesidentitet för sjöofficerare vilka fått en förändrad yrkesroll.

Olle Synnerholm
Postmuseum

Rapport från möte den 29 mars 2006
Poolen höll ett välbesökt vårmöte i Postmuseum och från pågående aktiviteter i museerna kan rapporteras följande:

Borås museum har ett nätverkssamarbete om industrihistoria med andra museer i Västra Götaland, huvudsakligen inriktad på kunskapsutveckling och metodutvecklingsfrågor. Tillsammans ska man också dokumentera Göta färgeri, det sista självständiga som inte är knutet till någon speciell textilfabrik.
Till regionens kommuner har det gått ut en enkät om deras intressen för industrihistoria. En liknade enkät ska nästa år gå ut till företagen.
En student från kulturvetarlinjen har gjort en studie på Borås Väveri.
På Formens hus i Hällefors har utställningen om industridesign kompletterats med textil.

Tekniska museet fortsätter med projektet om datorhistorien, Från matematikmaskin till IT. Det görs bland annat i seminarieform, där de som var med bjuds in för diskussioner i så kallade vittnesseminarier.
Ågesta-projektet fortsätter, även detta bland annat med vittnesseminarier.
Stockholms industrihistoriska förening har bildats.

Gruvmuseet i Falun arbetar nu för att Storas arkiv ska bli kvar i Falun. (Tidigare Stora Kopparberg) Mats Bjurbom har skrivit en bok byggd på 25 intervjuer kallad De sista gruvarbetarna. Den har också lett till en utställning på museet och en film som visats i TV.
Projektet har följts upp med upprop till gamla gruvarbetarfamiljer om insamling av foton och minnen.
Museet har sedan det upphörde att vara ett företagsmuseum vidgat sin intressesfär även till fritiden och påverkan utanför gruvan. Framtida dokumentation ska inriktas på gruvans bi-industrier.

På länsmuseet Västernorrland ska en plan utarbetas, under två månader, för museets framtida dokumentationsverksamhet.

Nordiska museet har i samarbete med Postmuseum gjort en Postterminalundersökning. Denna gjordes med hjälp av sju studenter från kulturvetarlinjen vid Stockholms universitet. Detta resulterade i en rapport byggd på 23 intervjuer. En fortsättning planeras.

Eskilstuna museers projekt Med flytten som erfarenhet har mest fått in berättelser från Finland – Sverige, mycket beroende på finländarnas dominans i Eskilstuna. Gensvaret ökade mycket då man gick ut i pressen. Det sattes också upp 10 brevlådor i förorterna som informanterna kunde lägga sina alster i.

Vägverkets museum fick in modernt material i samband med utställningen Taxi 100 år.
Likaså har utställningarna Epatraktorer och Gengas varit berikande för samlingarna, vilket också utställningen Trafiksäkerhet ser ut att bli.

Norrbottens museum fortsätter dokumentationen kring modern arkitektur. Arkitektarkiv har mottagits och Kirunas flytt av byggnader uppmärksammas. Väckelsens byggnader i form av bönhus och kapell som nu omvandlas till hem, har väckt stort intresse.
IKEA etablerar sig nu i Haparanda och hela processen följs av museet, påverkan på omgivningen är enorm.

Marinmuseum i Karlskrona, som tillhör Statens maritima museer, fortsätter projektet Från kalla kriget till nationell insatsstyrka med främst intervjuer.
Muskövarvet har en historiestudent dokumenterat valda delar av.
En ny ubåtsklass ska följas från sjösättningen och framåt, om den samlas in när den tas ur bruk eller inte får framtiden utvisa.

Vid Sjöhistoriska museet i Stockholm, som tillhör Statens maritima museer, har Ingrid Kaijser kommit ut med en bok om sjöfarande kvinnor, vilken bygger på 57 intervjuer samt dagböcker och foton.
Planerade undersökningar gäller Finlandsfärjornas passagerare och fritidsbåtskonstruktörer i nutid.

Norrköpings stadsmuseum omhändertar förpackningar och reklammaterial från fabriken Flavoring som flyttar till Belgien. Det rena arkivmaterialet tas emot av stadsarkivet som museet samarbetar med. Fotodokumentation görs och intervjuer planeras.
Cloetta flyttar sin verksamhet från Ljungsbro och samma sak planeras för den fabriken.

Vid Kulturmagasinet/Helsingborgs museer fortgår intervjuerna med trädgårdsmästare och i samband med dessa har man också intervjuat en begravningsentreprenör.

Skriftligt inkom från Rydals museum att man publicerat Speglingar av livet i ett textilsamhälle i Sverige – Rydal.

Olle Synnerholm
Postmuseum

Rapport från möte den 14 oktober 2005
Poolen för Tillverkning och tjänster höll poolmöte den 14 oktober 2005 i Bergrum Boliden, ett gruvmuseum som tillhör Skellefteå museum. Valet av plats var given eftersom poolen samlats också för att göra ett gemensamt fältarbete vid Björkdals guldgruva.

På gång vid medlemsmuseerna:

Eskilstuna museum har skickat ut ett upprop om migrationsminnen. Det behöver inte vara informanten själv som har in- eller utvandrat utan det kan vara dennes förhållande till migranter.

Skellefteå museum kommer att ge ut en dansbok i vilken en del nutid ingår. Design från området undersöks inför en utställning. I samband med detta har kvinnligt företagande uppmärksammats genom frågelistor kompletterat med ett par djupintervjuer. Utanför själva Skellefteå tillfrågas alla kvinnor som är egna företagare. I Skellefteå uppmärksammas ”Skellefteåandan” – vad är den, finns den?

Postmuseum och Nordiska museet har påbörjat ett projekt för att dokumentera postterminaler.
Detta sker med hjälp av fem praktikanter från Kulturvetarlinjen. Terminalerna är stora arbetsplatser stadda i snabb teknisk och organisatorisk förändring.

Nordiska museet arbetar utanför denna pools verksamhetsområde med nya folkliga högtider såsom Vasaloppet, Nobelfesten och Melodifestivalen, samt med ett projekt om religiösa rum för islam.

Tekniska museet undersöker Ågesta kraftverk, som var ett tidigt kärnkraftverk, med syftet att ge en grund för beslut om vad som ska hända med kraftverket i framtiden.
Datorernas historia åren 1945 – 1965 berättas om vid ett vittnesseminarium kallat Från matematikmaskin till dator där de som var med kommer att berätta.
Datorn på fritiden och med olika användningsområden handlar intervjuerna i projektet Proxy 2005 om. Två böcker presenterades också: Samuel Karlssons Levande industriminnen och 35 mer eller mindre märkliga föremål i tekniska museets samlingar, redaktör Peter du Rietz.

Arbetets museum har fått in 44 berättelser i en minnesinsamling av bi-, trans- och homosexuellas minnen. RFSL:s (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) tidning Kom ut och förbundets hemsida har använts för att kontakta informanter. Tolv av de 44 insamlade berättelserna ska komma ut i en bok.
Till hundraårsminnet av Handelsanställdas förbunds grundande ska en bok komma ut som grundar sig på en minnesinsamling med ett 60-tal berättelser.
Tillsammans med Hotell- och restaurangfacket görs cirka tio intervjuer kring pizzerior.
I vår kommer en utställning som har arbetsnamnet ”Hemmet och åldrandet”, om att arbeta med åldringar i deras hem.
Det finns också en ambition att undersöka användandet av industrilandskapet samt arbetslösa akademiker.

Helsingborgs museer publicerar i år beredskapsminnen i sin årsbok. Livsmedelshistoria, med Findus och frysindustrins början i Sverige, är nu föremål för uppmärksamheten.

Sundsvalls museum planerar en ny industrihistorisk ut ställning. Med anledning av detta görs intervjuer med tyngdpunkt på sågverksindustrin. Utställningen ska ha två fokus: genombrottstiden och 1950-talet då fjärrstyrningen började med företagsledning som var placerad utanför Sundsvall.

Ann Kristin Carlström presenterade ”Föreningen för genusfrågor i museer” som tidigare hetat ”Nätet kvinnor museer”. Syftet är att väcka intresse och att ordna seminarier och man har nu sjösatt ett pilotprojekt på några museer. Både institutioner och enskilda kan vara medlemmar i föreningen.

Ett förslag till nästa fältseminarium är Trädgårdsauktioner i Helsingborg. Temat ansågs så intressant att Charlotte Åkerman och Birgitta Witting från Helsingborg ombads arbeta vidare på det.

Olle Synnerholm
Postmuseum

Rapport från möte 2005-04-05
Poolen för tillverkning och tjänster hade möte i Sjöfartsmuseet i Göteborg tisdagen den 5 april. För flera av oss var det ett sen- men kärkommet återbesök. Sjöfartsmuseet i Göteborg är ett av de få marina museer som verkligen går på djupet med sin uppgift och även har ett akvarium.

Trots den pågående museiveckan var anslutningen inte större än vanlig. Till poolens spalt i höstnumret av Samtid & museer erbjöd sig Peter du Rietz att skriva om begreppet dokumentation är relevant för vad vi sysslar med.

Samdokregistret på webben fungerar nu och flera av poolmedlemmarna hade prövat på att fylla i sina egna dokumentationer. Frågan om hur små dokumentationer som skulle anmälas besvarades med att ingen undre gräns kunde sättas. Även en liten research inför en utställning skulle kunna vara till nytta för någon annan. Frågan togs också upp om material som inkommer från allmänheten ska anses som samdokdokumentationer. Här blir det dock snarare övertagande av arkivmaterial i normalfallet.

Stora delar av Kiruna är på väg att undermineras på grund av gruvdriften. Många hus måste rivas eller flyttas. Detta dokumenterar Norrbottens museum ur olika synvinklar med hjälp av olika samarbetspartner. Utvalda hus med modern arkitektur är också ett undersökningsobjekt som geografiskt sträcker sig över hela Norrbotten.

I Eskilstuna pågår en undersökning om Gevärsfaktoriet som till en stor del bygger på intervjuer. En fråga som tas upp är de anställdas förhållande till den kritik som förekommit mot vapentillverkning och vapenexport.

Statens maritima museer gör en undersökning av Muskövarvet med inriktning på yrkesidentitet. En skärgårdsundersökning pågår, liksom en om officerare under det kalla kriget. Den senare väntas bli klar om två år.

Borås museum kommer att göra en utställning med utgångspunkt från en lägenhet med folkliga dräkter som donerats.

Tekniska museet håller på med datahobbyer som mest berör ungdomar. Undersökningen av Ågesta kraftvärmeverk fortsätter.

Vid Helsingborgs museer har minnen insamlats från dem som var barn på Fredriksdals gård och herrgård.

Olle Synnerholm
Postmuseum

Rapport från möte 15 oktober 2004
I anslutning till fältseminariet i Eskilstuna (se Samtid & museer 3/04) höll poolen för Tillverkning och tjänster möte på Eskilstuna museer den15 oktober. På dagordningen stod bland annat utarbetande av ett program för poolen, som bildades genom sammanslagning av poolen för Tillverkning och poolen för Tjänster tidigare i år. Det beslöts att Charlotte Åkerman skulle göra ett första utkast som sedan kunde diskuteras och bearbetas vidare, till att börja med i samband med Samdoks höstmöte i november.

Från Samdoksekretariatet informerade Eva Fägerborg om att Samdokregistret ska läggas ut på webben och bli allmänt tillgängligt för sökning. Museerna ska själva kunna lägga in nya poster. Synpunkter på Samdoks webbplats efterfrågades. Ett önskemål var att det kunde finnas länkar till undersökningar och till medlemsmuseernas hemsidor. Eva talade också om Samdoks konferens för museichefer och poolordföranden i Julita 12-13 maj 2004.

Planerade och pågående undersökningar presenterades av de närvarande:

Tekniska museet undersöker Lövsta sopstation, numera en återvinningscentral. En musikstudio från Gröna Lund där allmänheten kunde spela in enstaka grammofonskivor, har förvärvats. En frågelista till chefer i verkstadsindustrin har gått ut i samarbete med andra men givit märkvärdigt få svar. Ytterliggare en frågelista har gått till KTH-NOC personal – svenska Internets vagga. Datorkulturer i samband med moddade (modifierade) datorer studeras.

Helsingborgs museer låter studenter göra intervjuer kring en butik i Kattarp som ska läggas ner.

Skellefteå museum har gjort en enkät till 1200 företag i alla kommuner inom upptagningsområdet. Enkätsvaren ska bland annat kunna utgöra underlag för urval inför undersökning.

Eskilstuna museer dokumenterar Gevärsfaktoriet. Föremål och teknik beskrivs, vidare studeras hierarkier på arbetsplatsen. En annan dokumentation gäller en verktygstillverkare.

Västernorrlands läns museum är med och förvandlar Hemsös hemliga försvarsanläggning till en turistanläggning. Boken ”Västernorrland – sameland” om samisk närvaro i Ångermanland och Medelpad har utgivits.

Norrbottens läns museums årsbok, Norrbotten 2003 – 2004, är ett dubbelnummer om folkdräkter. Det finns en ambition att undersöka Norrbottens teknologiska megasystem. Det sträcker sig geografiskt mellan malmhamnarna i Narvik och Luleå till Bodens fästning. Ett annat projekt gäller modernistisk arkitektur med fakta om och intervjuer med arkitekter.

Västmanlands museum samlar in minnen kring de ryska krigsfångelägren från andra världskriget. I Västerås dokumenteras Lillåuddens förvandling från industritomt till bostadsområde. Foton av grafitti tagna av en privatperson kommer att mottagas.

Nordiska museet kommer att ta emot minnen från IT- veteraner, ett yrkesminnesprojekt.

Järnvägsmuseet ska påbörja undersökningar av förändringarnas betydelse för olika yrkeskategorier inom järnvägen.

Postmuseum har en doktorand vid Nordiska museets forskarskola som skriver om postala uniformer. Ett spel för att lära de anställda hur en postterminal fungerar har insamlats.

Poolordförande framförde poolens stora tack till Carin Andersson och Roy Cassé för ett så välordnat fältseminarium att det gav mersmak.

Olle Synnerholm
Postmuseum

Länkar till pågående projekt

Tekniska museet: Dokumentation av Lövsta sopstation
http://www.tekniskamuseet.se/templates/Page.aspx?id=13328

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt