Sveriges Museer

Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle en av 224 medlemmar. Foto: Göran Billeson
Flygvapenmuseum i Linköping, en av våra medlemmar. Foto: Göran Billeson

Sveriges Museer bildades 2004. Vi tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Med drygt 230 medlemmar representerar vi stora delar av Museisverige

Museer är viktiga
Landets museer lockar ett normalår till drygt 28 miljoner besök, många fler än som går på bio. Museer är viktiga för enskilda människor och betydelsefulla för samhället.

Mångfald
Museerna finns över hela Sverige och är olika varandra med unika samlingar. Räknar man även väldigt små museer finns det cirka 1600 stycken. Vi ser den här mångfalden som en styrka och tillgång.

Sveriges Museer
Vi visar på museisektorns betydelse för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar i hela landet. Vi bevakar politiken, svarar på remisser och agerar som museisektorns samlade röst. Sveriges Museer engagerar sig i frågor som är angelägna för sektorn som helhet. Det innebär att enskilda museers utveckling är en fråga för respektive huvudman, enligt närhetsprincipen.

Aktuella frågor
Just nu bevakar vi museernas intressen och ger råd i samband med coronapandemin. Under våren tog vi fram en rapport om hur museerna påverkats ekonomiskt av pandemin: Museer på marginalen. Men redan tidigt i år slog vi larm om ekonomisk urholkning utifrån rapporten Museer under press. Vi belyste också vikten av att värna armlängds avstånd till politiken i samband med händelser i Norrköping

Framtidens museum är ett område som Sveriges Museer undersökt i olika projekt. Det handlar om museernas relevans också för den framtida publiken och om hur museerna kan utvecklas för att stärka samhället. I Museilagen befästs hur ett museum utifrån sitt ämnesområde ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Eftersom museer är en utmärkt arena för samtal bortom dagens polariserade debatt har Sveriges Museer bjudit in experter och forskare till samtal om samtidens och framtidens stora utmaningar.

För att bli angelägna för fler och bredda publiken har museerna i många år arbetat med tillgänglighet och inkludering. Samtidigt är det angeläget att poängtera att museer finns i hela landet, att de svenska museerna lockar till många besök och i en internationell jämförelse har stark ställning som besöksmål och därmed som arena för möten.

Tre huvudspår 2020

Vid sidan av de återkommande projekten Vårmötet, Årets museum och vårt arrangemang under politikerveckan i Almedalen kanaliserar Sveriges Museer verksamheten utifrån följande tre huvudspår:

  1. SVERIGES MUSEER SOM NOD
    Rollen inom sektorn och gentemot olika intressenter där museiprofessionell kunskapsuppbyggnad, nätverkande och samverkan främjas
  2. SVERIGES MUSEER SKAPAR SYNLIGHET
    Museernas betydelse poängteras, både inom sektorn, till intressenter och viss mån till allmänheten. Viktiga begrepp är hållbarhet, trovärdighet och kraften att verka som demokratisk arena
  3. SVERIGES MUSEER UTVECKLAR VERKSAMHETEN
    Ny generalsekreterare, utvecklingsarbete med stöd av Trygghetsstiftelsen samt medlemmarnas önskemål skapar förändring

Vi representerar Museisverige
Nästan alla offentliga museer är medlemmar hos oss. Andelen icke-offentliga museer ökar dock. Vi har även associerade medlemmar. Dialogen med medlemmarna pågår kontinuerligt. Samtidigt ska vår styrelse kunna representera olika typer av museers intressen.

Kunskapsutbyte och samverkan
Sveriges Museer fungerar som nod för museer, inom och utom museisektorn. Det gör vi genom att samla och exponera nätverk. Vi inspirerar också till fler nätverk och till kunskapsutbyte. Genom vårt medlemskort går de anställda fritt på de andra medlemsmuseerna vilket främjar kompetensutbyte. Genom vår överblick fungerar vi också som kontaktyta in till museisektorn. Vi samordnar och stöder även visst internationellt arbete.

Museernas vårmöte
Våra starkaste kanaler är nyhetsbrevet,  hemsidan samt det årliga vårmötet. Vårmötet, som arrangeras ihop med lokala värdar, har de senaste åren lockat runt 500 deltagare och är den svenska museisektorns viktigaste event.

Årets museum
Sedan 2009 svarar vi tillsammans med Svenska ICOM för administrationen av utmärkelsen Årets museum. Prisceremonin genomförs i samband med museernas vårmöte.

Vår organisation
Styrelsen väljs av föreningens årsmöte och innefattar 8 ledamöter samt ordföranden. Sveriges Museer har fyra anställda och köper tjänst för administration samt tillfälliga uppdrag. Vi har ett samarbete med Statens maritima och transporthistoriska museer för medlems, ekonomi och personalhantering.

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt