Våra publikationer

Här samlar vi publikationer mm. som Sveriges Museer givit ut.

Vi är Sveriges museer – en förklarande film om museirollen (2 min 50 sek)
Använd filmen när du vill introducera museisektorn och dess betydelse. 

NY RAPPORT:

Museerna och återhämtningen – 170 museer om sommaren 2021
Sveriges Museers rapport visar bland annat stora skillnader mellan storstäder och landet i övrigt vad gäller besökarnas återkomst. En jämförelse mellan denna sommar, den förra och sommaren året innan, dvs före pandemin.

Armlängds avstånd 2021. Tillståndet i landet enligt 104 museichefer. En rapport om §5 i museilagen.
Sveriges Museers rapport visar bland annat att en fjärdedel av museicheferna blivit utsatta för påverkan eller försök till påverkan och belyser problematiken kring museernas professionella oberoende och integritet som kunskapsinstitutioner.

Museer under press 2021 – 91 museichefer om läget i landet
Sveriges Museers årliga rapport om läget i museisektorn som släpps i samband med Folk och Kultur visar att museernas svåra ekonomiska läge kan ge stora gap i framtidens museisamlingar. Rapporten undersöker museernas förutsättningar att driva en bra verksamhet i relation till det ekonomiska läget och Museilagen. Rapporten tar också upp vilka lärdomar pandemin fört med sig för museerna.

Museibesöken 2020 – 124 museer om museibesöken 2020
Besöken till museerna har rasat med över 50 procent under 2020. Samtidigt har 216 miljoner digitala besök gjorts i museernas utbud online. Den digitala totalsiffran redovisas för första gången i Sveriges Museers rapport om museibesöken 2020.

Museerna en trygg plats under pandemin – 150 museer om sommarbesöken 2020
Sveriges Museers besöksrapport visar att besöken sommaren 2020 utgjorde i snitt 41 procent av besöken juni-augusti 2019. Dock är det stora skillnader i landet, exempelvis mellan zoner som drabbats hårdare av pandemin än andra.  Museerna har också tagit stort ansvar för att göra besöken trygga. Museerna har t ex haft begränsat öppet och begränsat utbud och ställt in eller anpassat vissa typer av verksamhet. 

Museer på marginalen – 1 juni 2020
Sveriges Museers rapport Museer på marginalen – 100 museichefer om Coronans konsekvenser. Intäktsbortfallet i samband med pandemin får stora effekter på museernas verksamhet runt om i landet. Rapporten bygger på en undersökning där 100 museichefer från medlemsorganisationerna svarat på frågor i maj 2020.

Museer under press feb 2020
Under Folk och Kultur i Eskilstuna släppte Sveriges Museer rapporten Museer under press – läget i landet enligt 96 museichefer. Rapporten vittnar om en flerårig ekonomisk urholkning som drabbat och fortsatt drabbar sektorns kärna – samlingsförvaltningen.

Om Museilagen m.m. feb 2019
Använd denna presentation när du enkelt vill berätta om Museilagen och den kulturarvspolitik som Riksdagen antog 2017. Här citeras grundlagen och förklaras vad som menas med ”armlängds avstånd”. Ladda ner som PDF>> med tillhörande presentationsanteckningar>>  eller om du vill ha den i PowerPoint-format så mejla oss>>>

Vi summerar nya kulturarvspolitiken, augusti 2017Bild powerpoint kulturarvspolitik
Använd denna presentation när du enkelt vill förklara huvuddragen i den nya kulturarvspolitiken från 2017. Här finns bland annat lagen beskriven och vad som menas med ”armlängds avstånd”. Ladda ner som PDF>> med tillhörande presentationsanteckningar>>  eller om du vill ha den i PowerPoint-format så mejla oss>>

framsidaKänn dig som hemma med framtidens museum, framtidsdokument version 2016
Vilken roll ska museerna ha, och ta, i ett framtida samhälle?
Riksförbundet Sveriges museer vill att framtidsdokumentet ska inspirera till förändring och sporra till utveckling.

klokbok_minskKlokboken, 2016
Vidgade vyer för stärkt svenskt kulturliv genom EU-stöd – en publikation framtagen av Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges Museer. Klokboken syftar till att öka kunskapen kring förutsättningar och möjligheter att, med hjälp av EU:s struktur- och investeringsfonder, skapa projekt som kan bidra till såväl kulturell som regional samhällsutveckling.

Känn dig som hemma på framtidens museum, framtidsdokument version 2015
Sveriges Museers framtidsdokument som släpptes i våren 2015, ger en samlad bild av samhällsutmaningar och museirollen samt identifierar 16 viktiga framtidsområden att jobba genom.

Svenska museers ekonomiska effekter, 2013
En beskrivning och skattning av svenska museers påverkan på den utländska turismen till Sverige. Författare John Armbrecht.

Rapporten presenterades under Museernas vårmöte 2013 den 15-17 maj.

Varje år reser 15 procent av samtliga utländska turister, motsvarande 2,5 miljoner besökare, till Sverige med kultur som resans primära syfte. Av dessa antas 15- 45 procent ha ett eller flera museer som specifik reseanledning, så kallade museiturister. Det innebär att mellan 376 000 och 1,1 miljoner turister årligen besöker Sverige i första hand för att gå på ett museum.

De ekonomiska effekterna som skapas av museiturister beräknas ligga någonstans mellan 2,5 och 6,7 miljarder kronor per år, i form av så väl biljettintäkter som övrig konsumtion under vistelsen i landet.

Rapporten som pdf>>>

Museibesöken 2020 – 124 museer om museibesöken 2020

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt