Statistik, rapporter och fakta

Foto från Medelhavsmuseet
Foto från Medelhavsmuseet

 

 

 

Här hittar du länkar till statistik, rapporter och fakta som rör museer, kulturarv och kulturpolitik.

 

 

 

 

OECD-ICOM-GUIDE-MUSEUMS-AND-CITIES (pdf).
Publikation från OECD och ICOM under titeln: Culture and Local Development- Maximising the Impact. Guide for Local Governments, Communities end Museums. Argument för och tips om hur man tillsammans skapar hållbar utveckling genom att mobilisera kulturens kraft.

Museibesök 2018. En sammanställning bland Sveriges Museers medlemmar.
Museerna visar under 2018 på en liten minskning om 3%.  I sammanställningen redovisas inrapporterade besökssiffror från våra medlemmars museer i hela landet.

Besök maj-aug 2018 från medlemsmuseerna 28 av de 72 museer som lämnat statistik både 2017 och 2018 hade fler besökare sommaren 2018. 44 hade färre. Det innebär att 61% av de svarande museerna (och som kan jämföras med fjolåret) hade färre besökare under maj-augusti 2018, än samma period förra året.

European Museum Awards – A guide to quality work in museums. Publikation från NEMO juli 2018.
Ansökningskriterier och information om ansökan till olika europeiska museiutnämningar från NEMO (Network of European Museum Organizations). Ansökningsprocesser medför självgranskning och reflektion, både kring vad som gjorts och kring var man är på väg. NEMO vill med publikationen stödja museer i att arbeta med kvalitet.

Antalet museibesök 1997-2017. Tabell och nyhetsartikel.
Trenden är att museibesöken ökat över tid de senaste åren. Med högsta årssiffran 2016 och den näst högsta 2017.

Museer 2017. Kulturfakta 2018:1. Rapport från Myndigheten för Kulturanalys.
En sammanställning om den svenska museernas antal besök 2017 (27,3 miljoner), årsarbetskrafter och ekonomi under 2017.

Att vidga sin publik handlar om att vidga sig själv. Rapport från Riksantikvarieämbetet maj 2018.
Studien presenterar exempel på hur olika slags museer i olika delar av Sverige arbetat med att förstå sin publik och anpassat sig efter den.

Besöksutveckling för de centrala museerna 2017. Rapport från Myndigheten för Kulturanalys.
Kulturanalys ser hur besöken med anledningen av fri entré på några av centralmuseerna har minskat det senaste året. 

Eurobarometer special 2017.  Med anledning av Kulturarvsåret 2018 har Europakommissionen undersökt inställningen till kulturarv i medlemsländerna. De svenska svaren är extra positiva.

Museibesök 2017.  En sammanställning bland Sveriges Museers medlemmar
Museerna stod fortsatt starka under 2017.  I sammanställningen redovisas inrapporterade besökssiffror från våra medlemmars museer i hela landet.

Museer 2016. Kulturfakta 2017:3. Rapport från Myndigheten för Kulturanalys.
En sammanställning om de svenska museernas antal besök (28,1 miljoner!), årsarbetskrafter och ekonomi under 2016.

Kulturvanor – socioekonomiska analyser och tidstrender. Rapport från Myndigheten för Kulturanalys 2017.
Högt kulturdeltagande i Sverige, men stora skillnader beroende på var man bor och vilken utbildning man har.

Vilken mångfald? Kulturinstitutionerns tolkning av mångfaldsuppdraget. Rapport från Myndigheten för Kulturanalys 2017.
Det är svårt för regionala och statliga kulturinstitutioner att avgöra hur de ska arbeta med kulturell och etnisk mångfald.

Möten med möjligheter. Riksutställningar 2017.
Den sista rapporten från Riksutställningar undersöker relationen mellan skola och museer i två delstudier.

Guidebok för museer och näringsliv i samverkan. Riksutställningar 2017
Grundar sig på intervjuer med personer från den svenska museisektorn.

Besöksutveckling centrala museerna 2016. Rapport från Myndigheten för Kulturanalys 2017.
Statistik från samtliga centrala museer, utan och med entréavgift, efter att fri entré infördes på flera statliga museer.

Utsatta museer? Rapport från Myndigheten för Kulturanalys 2017
En enkät till 98 stora och medelstora museer visade att någon i personalen på vart tredje museum utsatts för våld eller hot under 2015.

Money Matters – the Economic Value of Museums, NEMO, 2017.
Rapporten från konferensen med samma namn som hölls i november 2016. Mervärden, kreativa affärsmodeller och samarbetsstrategier för museer, olika europeiska exempel. NEMO står för Network of European Museum Organisations.

Proposition 2016/17:116 Kulturarvspolitik för ett Sverige som håller ihop
Under våren 2017 tar Riksdagen beslut om kulturarvspropositionen där bl a. en nyinrättad museilag föreslås säkra museernas oberoende och där Riksantikvarieämbetet ges flera museirelaterade uppdrag. Museilagen och ändringarna i kulturmiljölagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Kulturanalys 2017. Rapport från Myndigheten för Kulturanalys
Rapporten som lämnades till regeringen 1 mars 2017 innehåller en lägesbedömning av hur kulturområdet utvecklas i relation till de kulturpolitiska målen. Kulturdeltagande är enligt rapporten överlag brett förankrat men möjligheten att delta ojämnt fördelad. Anslagen har dessutom urholkats.

Räkna med kulturarvet – Riksantikvarieämbetet 2017.
Kulturarv har stor betydelse för såväl turism och tillväxt som miljö och allas delaktighet i samhället. Rapporten Räkna med kulturarvet beskriver hur kulturarv bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Länklista stölder och kulturarv.
Vi deltar i Riksantikvarieämbetets Nätverk för stölder och kulturarv. Här ges mer info och en matnyttig länklista för dig som jobbar med museer och vill tänka förebyggande; eller faktiskt redan blivit drabbad och behöver veta mer.

Museibesök 2016 – en sammanställning bland Sveriges Museers medlemmar.
Museerna lockade mängder av besökare och slog nytt besöksrekord under 2016.  Mer än hälften av Riksförbundet Sveriges museers medlemmar anger att besökssiffrorna ökade markant under året.

Unescos rekommendation om museer från 2015 översatt till svenska.
Denna internationella rekommendation om skydd för och främjande av museer och samlingar, deras mångfald samt roll i samhället, kom i svensk översättning i februari 2017. Viktig och högaktuell läsning.

Museer 2015, Kulturfakta 2016:3, Myndigheten för kulturanalys 2016.
Museer 2015 är en sammanställning av uppgifter om de svenska museernas antal besök (26,5 miljoner!), årsarbetskrafter och ekonomi 2015.

Kultursamverkansmodellen, Ekonomi och personal till och med 2015, december 2016
Kulturrådets kvantitativa rapport om kultursamverkansmodellen, det vill säga de statliga bidrag som fördelas med grund i en regional kulturplan.

Lagrådsremiss, Kulturarvspolitik, 2016
I lagrådsremissen lämnar regeringen förslag till museilag och förslag till ändringar i kulturmiljölagen (1988:950). I lagrådsremissen beskrivs kulturarvspolitiska prioriteringar och kulturarvsområdets framväxt som eget politikområde.

Digitalt museiengagemang, 2016
Hur engagerar de centrala museerna användare i sociala medier? Och hur bidrar publiken till upplevelser knutna till museerna och deras utställningar? I en ny sektorstudie från Volante Research analyseras digitalt museiengagemang – d.v.s. i sociala medier och hur det i sin tur bidrar till museiupplevelser.

Värdar eller väktare? 2016
I Myndigheten för kulturanalys rapport Värdar eller väktare?  undersöks hur uppdragsgivare inom konst och litteratur agerar för att hantera och förebygga hot och våld.

Museibesök 2015 – en sammanställning bland Sveriges museers medlemmar

Etiska regler för museer (ICOM – International Council of Museums) översatta till svenska

Museer 2014 – Kulturfakta 2015:1, Myndigheten för kulturanalys

Besöksutveckling för de centrala museerna 2014, redovisning av regeringsuppdrag, Myndigheten för kulturanalys

Besöksstatistik 2014, sammanställning av Sveriges museer.

Museer 2013 –Kulturfakta 2014:1. Myndigheten för kulturanalys.

Besöksstatistik 2013, sammanställning av Riksförbundet Sveriges museer.

Analys av museernas ekonomiska utveckling 2005–2012, Riksutställningar 2013
Kommentar från Riksförbundet Sveriges museer

Vem besöker de centrala museerna? Redovisning av ett regeringsuppdrag. Myndigheten för kulturanalys, 2013.

Museerna 2012. Kulturfakta 2013:1. Myndigheten för kulturanalys.

Svenska museers ekonomiska effekter.
En beskrivning och skattning av svenska museers påverkan på den utländska turismen till Sverige, 2013.

Besöksstatistik 2012, sammanställning av Sveriges museer

Museer 2011, Kulturfakta 2012:2, Myndigheten för kulturanalys

Besöksutveckling och tillgänglighet för statliga museer 2011. Kulturrådets statistik

Museerna 2010, Kulturrådets statistik

Besöksutveckling centralmuseerna 2009-2010

Museerna 2009, Kulturrådet statistik

Regional statistik 2009, besök, antal besökare från förskolor/skolor m.m

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt