SAMDOK: en introduktion

SAMDOK bildades 1977 som de kulturhistoriska museernas samarbetsorgan för samtidsdokumentation och insamling. Verksamheten vidgades med åren till att omfatta även andra institutioner än museer och till fortbildning och erfarenhetsutbyte kring museernas samlande och samlingar. Medlemsinstitutionerna samarbetade i ämnesinriktade arbetsgrupper (pooler) och i tidsbegränsade projekt. Arbetet koordinerades av Samdoksekretariatet på Nordiska museet.

Efter sekretariatets nedläggning vid utgången av 2011 utsågs en arbetsgrupp för att ge förslag på fortsatta former för samarbetet i ett nytt nätverk. Det nya Nätverket för samtidsdokumentation hade sitt första höstmöte på Malmö museer den 15–16 november 2012.

Det nordiska och internationella samarbete som SAMDOK drivit fortsätter i:

NORSAM är ett nätverk för samtidsdokumentation och forskning vid museer i Norden. I dagsläget är nätverket vilande.

COMCOL
 http://network.icom.museum/comcol

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt