Konferenser och seminarier 2004-2011

Välj årtal: 20112010200920082007200620052004

2011

Samdoks höstmöte 17-18 november

Årets tema: Återvändande som metod och möjlighet

Återvändande har både diskuterats och praktiserats i Samdok genom åren – att återvända till platser, teman, samlingar, fält. Nu tar vi ett gemensamt grepp på återvändande som strategi i kunskapsbyggandet. Hur arbetar museerna med återvändande för att se och analysera förändring och kontinuitet? Hur kan återvändande användas för att förena långsiktiga tidsperspektiv med samtidens aktuella frågor? Vilka erfarenheter vill museerna dela med sig av och diskutera i en vidare krets?

Inbjudan
Program
Diskussionsfrågor
Gruppdiskussioner

Konferensinläggen är bearbetade till artiklar publicerade i Samdok-forum nr 4 2011. (pdf)

2010

Samdoks höstmöte 2-3 december

Årets tema: Samdok på 2010-talet – var med och forma framtiden

Vid årets konferens diskuterar vi Samdoks framtida arbete, med särskilt fokus på samarbete. Hur använder vi bäst vårt nationella nätverk som gemensam resurs för att utveckla museernas samtidsstudier, insamling och fördjupad diskussion om användningen av samlingarna? Behöver poolorganisationen ses över, finns behov av nya tvärgrupper? Ska medlemsinstitutionerna förbinda sig att delta med aktiva insatser?

Inbjudan
Program
Diskussionsfrågor
Sammanfattning av gruppdiskussioner

Föredrag – powerpoint-presentationer

Minna-Sarantola-Weiss: Nationellt samlingssamarbete i Finland
Svein Gynnild: Samhandling og samlingsutvikling ved museer i Norge
Pär Jonsson: Sociala medier – om ungdomsbloggen Youthhood och Seniorbloggen
Anna Westman-Kuhmunen: Samisk ungdom – ett samarbete mellan ungdomar, skolor och museer i tre länder
Eva Fägerborg: COMCOL – en internationell plattform för insamlingsfrågor
Mats Persson: Riksförbundet Sveriges museer i utveckling

2009

Samdoks höstmöte 19-20 november

Årets tema: Digitalt – samla, spana, spara

Årets konferens handlar om undersökningar på nätet, om insamling, bevarande och användning av digitalt material. Hur använder museerna nätet som studie- och insamlingsfält, som verktyg i insamlingen och som resurs för kommunikation om insamling? Och hur kan detta utvecklas vidare?

Inbjudan
Program

Föredrag:

Charlotte Hagström: Att forska och fältarbeta på nätet
Håkan Adenkrantz: : Hantera, bevara och återfinna ljud
Kajsa Hartig: ABM-centrum
Karin Nilsson: System för digitalt arkiv
Peter Du Rietz: Ithistoria.se
Karin Dern: Svar på enkät om digital kultur och digitala medier
Åsa Stenström: WiGo Västerbotten
Adriana Muñoz: Från etnografi till världskultur – insamling i ett nytt paradigm
Mattias Frihammar: Att samla berättelser på nätet
Peter Du Rietz: Ljudinspelning under museidokumentation
Asta Burvall: E-postbilagor

”Digitalt – samla, spana, spara”

Länk-katalog

Diskussionsfrågor
Sammanfattningar av gruppdiskussioner

Enkät om digital kultur och digitala medier:

Samdok enkät 2009
Karin Dern: Digital kultur och digitala medier: sammanställning av enkätsvar från Samdoks medlemsinstitutioner 2009.

Bröd i Norden

Norsam inbjuder till gemensamt nordiskt projekt.
Projektpresentation

2008

Samdoks höstmöte 20-21 november

Årets tema: Inspiration och reflektion – projekt under luppen.

Höstmötet ägnas åt exempel på samtidsstudier och insamling som på olika sätt kan inspirera och vägleda museer runt om i landet. Det kan gälla bra samarbetsformer, smarta finansieringar, goda effekter både utåt i samhället och inåt i museet eller andra exempel på samtidsinsamling som framgångsrecept. Hur använder vi t.ex. insamlingsarbetet som kontaktyta och publik verksamhet och hur kan det bäst knytas till universitetens forskning och utbildning? Men alla projekt är inte lyckade, mycket kan gå snett – varför? Vad kan vi lära av varandra genom exempel på både framgång och svårigheter?

Inbjudan
Program
Diskussionsfrågor Samdoks höstmöte 2008
Sammafattning gruppdiskussioner 2008

2007

”World-dok”. Samlingar, samtid och internationalisering

Seminarium den 20 mars kl 14.15-15.45 vid Riksförbundet Sveriges Museers vårmöte

Seminariet är ett samarrangemang av Samdok och Svenska ICOM och ett led i arbetet med att vidga diskussionen om de kulturhistoriska museernas insamling och samlingarnas samtidsrelevans till ett internationellt plan, med målet att etablera ett internationellt nätverk för insamlings- och dokumentationsfrågor. På temat ”miljö, materialitet, möten, makt” bjuder seminariet på både anföranden och en workshopdel som bygger på aktiv medverkan av seminariedeltagarna.

Vi har bjudit in Cathy Ross, Head of Later Department vid Museum of London som talar under rubriken ”Local or global? Collecting in a mobile world”. I workshopen kommer en del av insamlings- och urvalsarbetet att gestaltas och bilda grund för en gemensam diskussion.

För den dokumenterande kulturforskaren är samtiden förstås aldrig trivial utan exotisk, spännande och fylld av otolkade, tidigare osedda sammanhang. Ta t ex en konferens som den här! Hur kan den skildras som miljö och materialitet, som arena för möten och makt? Med 25 engångskameror som redskap ska vi i vår workshop under måndagen låta museiprofessionella dokumentera museiprofessionella. Under natten kommer bilderna att framkallas och vid tisdagens seminarium ska resultatet analyseras av två särskilt inbjudna: fotoantikvarien Ann-Sofi Forsmark och DI/Konstfacksprofessorn Thomas Koppfeldt. Välkommen till en ovanlig dokumentation av det vanliga!

Medverkande
Cathy Ross, Museum of London
Ann-Sofi Forsmark, Stockholms stadsmuseum
Thomas Koppfeldt, Dramatiska institutet/Konstfack
Hans Manneby, Västarvet, Västra Götalandsregionen/Svenska ICOM

Seminarieledare
Anders Björklund, Etnografiska museet/Samdok
Eva Fägerborg, Nordiska museet/Samdok
Helene Larsson, Riksutställningar/Svenska ICOM
Håkan Liby, Upplandsmuseet/Samdok

Texter och bilder från seminariet ”World-dok” vid RSM:s vårmöte 2007.

Läs Cathy Ross’ föredrag och Elin von Unges seminarierapport.
Cathy Ross: Local or global? Collecting in a Mobile world.
Elin von Unge: “World-dok”. Samlingar, samtid och internationalisering.

Connecting Collecting

Internationell konferens den 15-16 november
Samdok firar sitt trettioårsjubileum med en internationell konferens på Nordiska museet.

Inbjudan
Registration
Program
Bilder från konferensen
Konferenspublikation, publikationen ingår även i Samdoks e-serie. Eva Fägerborg & Elin von Unge (eds) 2008:

Vid konferensen bildades ett nätverk som fick namnet CollectingnetLäs mer

2006

Reflektera, prioritera, producera

Seminarium den 30 mars vid Riksförbundet Sveriges Museers vårmöte

I Samdok har de kulturhistoriska museerna skapat en plattform där grundvalen i museiarbetet, uppbyggandet av samlingarna, fortlöpande ställs i fokus. Valen av vad som produceras och legitimeras som kulturarv – det som samlas in och bevaras – kräver tid, eftertanke och avvägningar där museernas långsiktiga uppdrag ska samverka med politiska signaler, aktuella forskningsperspektiv och ofta blygsamma resurser. Hur kan museerna på bästa sätt svara upp emot kraven och utnyttja de specifika möjligheter de har i kraft av sin samhällsroll? Dessa frågor är utgångspunkten för två inlägg:

Historia med framtidsvittring. Eva Silvén, intendent vid Nordiska museet och projektledare för Samtiden som kulturarv, ger sin syn på hur erfarenheter från projektet kan omsättas i museernas framtida arbete.

Museum, mångkultur, medborgarskap. Birgitta Svensson, professor vid Nordiska museet och Stockholms universitet, reflekterar över mångfaldens möjligheter, kategoriseringars konsekvenser och samhörighetens betydelse.

Seminariet ger också tillfälle att ta del av posterpresentationer från Samdoks pooler och gemensamt diskutera frågor och perspektiv som museerna arbetar med idag – och bör arbeta med framöver. Lagom till seminariet kommer dessutom boken Samtiden som kulturarv!

Presentatör: Eva Fägerborg

På ny kurs – museer, dokumentation och samtid

Norsams fältseminarium ombord på M/F Norröna och med avslutning på Islands nationalmuseum genomfördes den 15-18 augusti med deltagare från kulturhistoriska museer i alla nordiska länder. Resultaten presenteras i en rapport:

Eva Fägerborg og Svein Gynnild (red.) 2007: På ny kurs – museer, dokumentasjon og samtid. Lillehammer: Norsam, Maihaugen. (pdf)

Se även http://www.maihaugen.no/no/samtid/Norden/, för mer information.

Samdoks höstmöte 9-10 november

Årets tema: Spela roll? Samdok i samhället.

Vad vill vi på museerna med våra samtidsstudier och -insamlingar och vad gör vi med resultat och material? Vilken ”nytta” har museernas material och för vem? Hur skapar vi intresse i samhället för vår verksamhet? Det är frågor som diskuteras på Samdoks höstmöte den 9-10 november på Nordiska museet.

Inbjudan
Program

2005

Samdoks höstmöte 17-18 november

Årets tema: Att ha eller inte ha.

Hur ser museernas föremålsinsamling ut idag? Vad tas in, vad väljs bort? Vilka överväganden styr besluten och vilka är det som beslutar? Dessa och andra frågor diskuterar vi på Samdoks höstmöte den 17-18 november på Nordiska museet.

Inbjudan
Program
Museernas föremålsinsamling 2004-2005. Sammanställning av enkätsvar
Agneta Boqvist: En säck mediciner – ett insamlingsexempel

2004

Dokumentation som profession

Samdoks program i Museiveckan 2004, Naturhistoriska riksmuseet den 24 mars kl 10.30-12

Samtidsstudierna och insamlingen av föremål, bilder och berättelser från vår egen tid är grundläggande för de kulturhistoriska museerna som kunskapsinstitutioner. Hur ser museerna på professionaliteten som krävs för denna verksamhet? Vilken vikt lägger man vid undersökningarna i relation till andra verksamheter, vilka kompetenser är prioriterade?

Samdok inbjuder till en diskussion om museernas kunskapssyn och dokumentationens roll i kunskapsbygget. Medverkande: Irene Flygare, Upplandsmuseet; Eva Londos, Jönköpings läns museum; Leif Magnusson, Mångkulturellt centrum, Botkyrka. Eva Fägerborg från Samdoksekretariatet inleder mötet.

Framtid för samtid?

Konferens om de kulturhistoriska museernas samtidsinriktade dokumentation och insamling, Julita gård den 12-13 maj 2004.

Konferensen vänder sig till samdokmuseernas chefer och poolernas ordförande och ska leda fram till en ny plattform för det fortsatta samarbetet inom Samdok.

Se Samtid & museer 3-4/04, där sammanfattningar av konferensens inlägg och diskussioner är publicerade.

Samdoks höstmöte 18-19 november

Årets tema: Årets insamling

Inbjudan
Program

Alla samdokmuseer inbjuds att presentera en samtidsundersökning och/eller föremålsinsamling genomförd under 2004. Inbjudan till mötet kommer att sändas ut i september.

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt