Samverkan

Forum Kommunala Museichefer på Medeltidsmuseet oktober 2017

Vi samlar här professionella nätverk, museikonstellationer och våra övriga samverkansparter inom och utom museisektorn. Vårt syfte är att fungera som nod och därmed öka sektorns samverkans- och utvecklingsmöjligheter samt kunskapsutbyte.

Våra nätverk – 5 stycken – främjar kunskapsutbyte och professionellt utbyte.
Museinära parter – 24 stycken – Myndigheter, branschorganisationer och museirelaterade nätverk, organ och föreningar inom vår intressesfär
Samarbetsråd – 4 stycken – Centrala museers, regionala museers, friluftsmuseernas och arbetslivsmuseernas. Inom Samarbetsråden togs en gång initiativet till bildandet av Sveriges Museer.

Internationell samverkan Vi samverkar inom ett antal internationella forum.

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt